Escoltar

El pressupost de la UIB per a 2017 s'incrementa en un 5,48%

El Consell de Govern el va aprovar en sessió ordinària

El Consell de Govern de la UIB va aprovar, en sessió ordinària, el pressupost per a l’exercici 2017, que després va ser ratificat pel Consell Social.

El total del pressupost de la UIB per a 2017 puja a la xifra de 93.519.926,82 euros, enfront dels 88.659.563,95 euros de l’exercici anterior, fet que suposa un increment del 5,48% (4.860.362,87 euros més).

Aquest pressupost ha estat possible gràcies a la millora de la transferència nominativa que la Universitat percebrà del Govern de les Illes Balears, que, sense tenir en compte el pluriennal dels estudis de Medicina, suposa un increment del 5,4%. En conjunt, si tenim en compte l’aportació per a aquests estudis, que és de 887.947,71 euros, l’increment de l’aportació de 2017 se situa en un 6,9% respecte a l’exercici 2016.

L’equip de direcció reconeix l’esforç de la Conselleria d’Educació i Universitat i considera que la satisfacció és moderada, atès que, malgrat que aquestes dades són positives i han permès fer un pressupost realista i a la vegada prudent, la nominativa corrent no cobreix la despesa de capítol 1 i tampoc no s’incrementa la transferència d’inversió, partida que ha de permetre corregir deficiències en infraestructura del campus; si bé destaca el finançament de projectes puntuals a través de fons FEDER per valor de 480.000 euros, que permetrà concloure la millora tecnològica de les aules de videoconferència, iniciar el projecte de l’edifici interdepartamental i finançar algunes actuacions d’Administració electrònica de la Universitat.

En resum, el pressupost de 2017 es concreta en millores que afecten els col·lectius de la Universitat: alumnes, personal d’administració i serveis i personal docent i investigador. Es pot destacar que per als alumnes aquest pressupost, per tercer any consecutiu, no preveu un increment dels preus de matrícula, continua amb la progressiva reducció dels grups de grau i es mantenen els ajuts als estudiants amb dificultats econòmiques i el suport als que tenen necessitats educatives especials.

Per al PDI s’aposta per les promocions, les millores destinades al professorat laboral i les millores en el còmput de l’activitat docent. I finalment per al PAS aquest pressupost preveu l’inici del pagament parcial de la carrera professional, un projecte molt reivindicat, en línia amb el que tenen els funcionaris d’administració general de la CAIB.

Finalment cal comentar que els increments en la resta de partides, com la de pràctiques de grau, de departaments, de facultats i escoles, d’ajuts per assistència a congressos, de revistes, o de professors convidats, entre altres, són menys significatius quant a import, però importants també pel que representen. Tot plegat fa un pressupost que permetrà assolir els objectius que es proposen per al nou exercici. 

Documents relacionats

Data de publicació: 20/12/2016