Escoltar

El Grup de Recerca de l'Escola Inclusiva i la Diversitat (GREID) de la UIB ha redactat un estudi que permetrà augmentar la qualitat de vida de l'alumnat als centres escolars

Aconseguir una educació de qualitat per a tots els alumnes i amb tots els alumnes és un objectiu comú i compartit per tots els àmbits relacionats amb l’educació i constitueix una preocupació comuna en els processos de reforma educativa. Aquest moviment se situa entorn del marc aglutinador conegut com a inclusió educativa o educació inclusiva, que pretén acabar amb l’exclusió de qualsevol alumne, tant d’aquells que no tenen possibilitats d’accedir a l’educació reglada com d’aquells que tenen situacions de desavantatge en el sistema educatiu, sigui per la raó que sigui.

El Grup de Recerca de l’Escola Inclusiva i la Diversitat (GREID) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), format per Joan Jordi Muntaner, Dolors Forteza, Maria Rosa Rosselló, Sebastià Verger i Begoña de la Iglesia, tots cinc investigadors del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, iniciaren ara fa cinc anys la redacció d’un document que hauria de traçar el camí més recte per arribar a aquesta educació de qualitat que es desprèn del concepte d’escola inclusiva. Aquest estudi s’emmarcà dins el Pla nacional de R+D+I del Ministeri de Ciència i Innovació en matèria d’estàndards i indicadors per analitzar la qualitat de vida de l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitats en el procés educatiu. Avui, l’estudi final ja és una realitat.

Els objectius que es persegueixen
La finalitat d’aquest estudi és analitzar la situació actual de la integració de l’alumnat amb necessitats educatives especials, així com identificar i definir una sèrie d’indicadors que permetin valorar la qualitat de vida d’aquest alumnat en el procés educatiu, des de la perspectiva del centre escolar, de les famílies i del mateix alumnat.

De la mateixa manera, se cerca contrastar aquests indicadors amb diferents agents educatius i socials de rellevància, com professionals de l’àmbit de l’educació i professors universitaris, i elaborar una eina que permeti avaluar l’atenció educativa de tot l’alumnat, no sols dels alumnes amb necessitats educatives especials, a més d’aplicar aquests instruments. I, en darrer terme i com a resposta, plantejar propostes d’acció per incidir en la qualitat de vida que puguin orientar el sistema cap a una atenció educativa de qualitat per a tots els alumnes.

És a dir, el GREID treballa per dissenyar una eina perquè les escoles puguin avaluar en quin estat es troben en el procés d’implantació de l’escola inclusiva i, un cop avaluat, decidir quin camí han de triar per arribar de manera més eficient a aquesta inclusió educativa.

La qualitat de vida als centres escolars
La qualitat de vida és un concepte que valora el benestar personal de la població en general i de les persones amb discapacitat en particular. Per valorar-lo s’han de tenir en compte no només els indicadors objectius, sinó també les variables subjectives, que, fins aquest moment, s’havien oblidat a l’hora de planificar i posar en pràctica mesures encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones. La qualitat de vida als centres escolars és un concepte multidimensional que combina els elements subjectius, referits al grau de satisfacció que la persona experimenta en relació amb la cobertura de les seves necessitats, i objectius, referits a les condicions de vida que l’entorn ofereix a la persona. Aleshores, avaluar la qualitat de vida d’una persona es converteix en el següent repte, que dependrà de diferents factors, com crear un ambient de treball en què tothom gaudeixi, s’aconsegueixin mèrits positius, augmentin la curiositat i l’admiració per l’entorn, es proporcioni l’autonomia necessària per poder prendre decisions i ser persones responsables, que s’asseguri que experimenten un creixent sentiment d’autovàlua, i es proporcioni un ambient lliure de dany físic i moral.

Una escola per a tothom
La premissa principal d’aquest grup d’investigadors és que, si s’aconsegueix que la qualitat de vida dels alumnes amb necessitats educatives especials augmenti, també ho farà la qualitat de vida als centres de la resta dels alumnes. El que es pretén amb l’escola inclusiva és aconseguir una escola de tothom i per a tothom, dins un projecte global. En aquest estudi hi han participat 15 centres de Mallorca, Menorca i Eivissa. No es tracta d’un model quantitatiu, sinó qualitatiu, per la qual cosa d’aquest document no se n’extreuen xifres ni estadístiques.

Documents relacionats

Data de publicació: 09/08/2010