La UIB garanteix la seguretat lingüística en la docència als estudis de grau

El Consell de Direcció ha aprovat una normativa amb l’objectiu d’assolir també un mínim del 35 per cent de la docència en llengua catalana 

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat una nova normativa sobre els usos lingüístics als estudis de grau amb l’objectiu de garantir el dret a la seguretat lingüística i incrementar l’ús de la llengua catalana en la docència d’aquells estudis en què l’ús d’aquesta llengua és minoritari.

Transparència i seguretat en els usos lingüístics

D’acord amb l’Acord executiu 14748, del dia 18 de gener de 2023, sobre els usos lingüístics als estudis de grau, les guies docents hauran d’especificar la llengua o les llengües que s’utilitzaran com a vehiculars (és a dir, la llengua que el professor utilitzarà en les seves exposicions orals, en els enunciats dels exàmens i en la resta de proves d’avaluació de l’assignatura) i de suport (llengua o llengües del material de suport a la docència i de la bibliografia, que poden ser multilingües).

L’opció lingüística de les assignatures de grau no es podrà modificar un cop establerta a la guia docent. Iniciat el període de matrícula, només es podran fer canvis en els usos lingüístics anunciats en casos excepcionals justificats per la manca de professors lingüísticament capacitats i prèvia autorització del cap d’estudis.

Canvi de grup per motius lingüístics

Així mateix, es reconeix com a causa justificada de canvi de grup per motius lingüístics que l'alumne hagi cursat els estudis que donen accés a la universitat en qualsevol territori en què la llengua vehicular del grup en què està matriculat no sigui oficial i que es trobi en l’any acadèmic d'incorporació a la UIB. Aquesta mesura també serà d’aplicació als alumnes de programes de mobilitat l'estada dels quals no superi, en cap cas, l'any acadèmic.

Increment de la docència en llengua catalana

Amb aquesta normativa, la UIB es marca l’objectiu d’assolir, en tres anys, un mínim del 35 per cent de la docència en català en aquells estudis de grau en què l’ús d’aquesta llengua sigui inferior a aquest percentatge.

Per tal d’assolir aquest objectiu, la normativa estableix que el deganat de la facultat o la direcció del centre, en col·laboració amb els departaments implicats en la docència d’un determinat estudi de grau, determinarà el nombre d’assignatures-grup que s’haurien d’impartir en català com a llengua vehicular per tal d’assolir l’objectiu del 35 per cent. 

Els departaments implicats en la docència de la titulació proposaran mesures perquè, amb l’assignació de docència als professors de la seva plantilla amb capacitat per impartir les assignatures en català com a llengua vehicular, es compleixin els objectius proposats.

Aquest pla rebrà el suport del Servei Lingüístic de la UIB, que facilitarà als professors material de suport terminològic, així com cursos de català (i català d’especialitat), i donarà suport en la correcció de materials per a la docència. 

Data de publicació: 30/01/2023