Escoltar

Borsa d'activitats

En aquesta borsa podreu consultar les activitats vigents de formació que han estat aprovades per la Comissió Acadèmica i que permeten obtenir el reconeixement de crèdits ECTS optatius.

Títol
XXX Edició del Club d'Inversió 2020 (BANKIA- UIB)
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Departament d'Economia Aplicada.  
Detall:
Criteris d'avaluació: Participació Activa.
Dates i horariDel 27 de gener al 29 de maig de 2020.
Data aprovació Comissió Acadèmica01/04/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores29  

Títol
Jornades sobre Exclusió i desenvolupament social _Informe FOESSA
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)  
Detall:

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 100% de l'assistència a les jornades. Presentació d'un informe detallat seguint les instruccions del professorat en el qual hauran de reflectir: - Capacitat de comprensió analítica dels resultats exposats de l'informe FOESSA. - Capacitat de reflexió de les distintes aportacions de les entitats que participaran a les jornades. - Resum de l'informe FOESSA- proposta de noves línies metodològiques i d'investigació. Criteris d'avaluació: - Comprovació de l'assistència a les jornades. - Comprovació de l'assimilació dels continguts teòrics. - Comprovació de l'assimilació dels resultats de l'Informe FOESSA.

LlocSala de Graus, edifici Ramon Llull.

Dates i horariMallorca: dimecres 18 i dijous 19 de març de 2020. Menorca: dilluns 23 de març i dimarts 24 de març de 2020 (seu extensió universitària de Menorca). Eivissa: dijous 26 i divendres 27 de març de 2020. De 9 a 14 hores.

Data aprovació Comissió Acadèmica01/04/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Oratòria i comunicació. Eines útils per a l'exercici del Dret
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)  
Detall:

CRITERIS D'AVALUACIÓ: L'avaluació serà una gravació que cada alumne haurà de presentar, de cinc minuts de durada, en què exposi un cas a partir d'una sentència.

LlocAula Digital de la Universitat de les Illes Balears.

Dates i horariDel 2 al 29 de març. En línia.

Data aprovació Comissió Acadèmica01/04/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
CETACIS: característiques, amenaces i tècniques d'estudi
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Facultat de Ciències  
Detall:
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
Durant el cap de setmana del 21 i 22 de març del 2020 els alumnes hauran d'assistir a totes les ponències, on la seva assistència serà controlada i s'espera que presentin una actitud participativa. Posteriorment a la finalització del curs es realitzarà un examen final en línia per a comprovar la correcta assimilació dels continguts per part dels alumnes. Hi ha previst un dia de sortida d'albirament (opcional, amb cost addicional) per posar en pràctica els coneixements obtinguts. Tots aquells alumnes que hagin assistit al curs i superat el procés d'avaluació rebran un certificat d'assistència i aprofitament del curs.

LlocFundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, CRAM (El Prat de Llobregat, Barcelona).

Dates i horari21-03-2020 i 22-03-2020. Dissabte i diumenge, de 9 a 17.30h.

Data aprovació Comissió Acadèmica01/04/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores26  

Títol
Tortugues marines: biologia, clínica i conservació
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Facultat de Ciències  
Detall:
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
Durant el cap de setmana del 15 i 16 de febrer els alumnes hauran d'assistir a totes les ponències, on la seva assistència serà controlada i s'espera que presentin una actitud participativa. Posteriorment a la finalització del curs es realitzarà un examen final en línia per a comprovar la correcta assimilació dels continguts per part dels alumnes.Tots aquells alumnes que hagin assistit al curs i superat el procés d'avaluació rebran un certificat d'assistència i aprofitament del curs.

LlocFundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, CRAM (El Prat de Llobregat, Barcelona).

Dates i horari15-02-2020 i 16-02-2020. Dissabte i diumenge, de 9 a 17.30h.

Data aprovació Comissió Acadèmica01/04/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores26  

Títol
XXI Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere. Lo personal és polític: de Beijing als nous reptes del segle XXI
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
1. Haver assistit, com a mínim, al 80 per cent del total d'hores del curs.
2. Haver lliurat un informe o un treball basat en els continguts del curs, que s'imparteixen mitjançant conferències o tallers, entre els quals s'han de seleccionar dues sessions i respondre als punts següents:
- Títol de la conferència/del taller i persona/es responsables. - Resum/síntesi sobre la intervenció. - Aspectes us han cridat més l'atenció. - Conclusions/reflexions que us hagi generat la conferència/el taller. - En cas que vulgueu obtenir les hores de formació permanent del professorat (en tràmit), haureu de fer una activitat de transferència i aplicabilitat a l'aula. Com a exemples, podeu presentar una aplicació didàctica, una memòria descriptiva d'aplicació, elaborar material didàctic, redactar una memòria reflexiva sobre la pràctica professional..., adaptat al cicle en el qual treballau. Trobareu més informació d'aquest requisit a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat del dia 24 d'abril de 2017 (BOIB núm. 54, de 6 de maig) i al Pla de formació quadriennal 2016-20. Si en voleu més informació, podeu contactar amb: <sac@uib.cat>.
Cal tenir en compte:- L'informe o el treball es desenvoluparà individualment. - S'ha de lliurar a l'adreça electrònica: <victoria.ferrer@uib.es> - Extensió màxima: 4 pàgines. - La data màxima de lliurament és el dia 21 de juliol de 2019.

LlocCentre Flassaders, c/ de la Ferreria, 10. Palma.

Dates i horariDel 7 al 10 de juliol de 2020.De 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores (dimarts, de 16 a 20.30 hores; dimecres i dijous, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores, i divendres, de 10 a 14.30 hores).

Data aprovació Comissió Acadèmica01/04/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
XXIX Curs Internacional de Direcció Coral a les Illes Balears
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
Es valorarà:1. El grau de preparació de les obres abans de començar el curs. 2. La predisposició a fer les pràctiques amb el cor pilot. 3. La participació en el cant comú. 4. L'adaptació i la transferència dels continguts al cor pilot respectiu. 5. Haver lliurat degudament emplenat el full d'opinió de l'alumne.

Dates i horariDel 25 al 30 de juliol de 2020. Dia 25 de juliol, de les 18 a les 20.30 hores: presentació del curs i cant comú. Del 26 al 30 de juliol, de les 10 a les 14 i de les 16.30 a les 20.30 hores. El curs acabarà amb un concert l'horabaixa o el vespre del dijous 30 de juliol.

Data aprovació Comissió Acadèmica01/04/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores42  

Títol
Curso de Tiburones y Rayas
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Facultat de Ciències  
Detall:
CRITERIS D'AVALUACIÓ:
- Exposició teòrica. Modalitat: Classes teòriques. Descripció: Adquisició dels coneixements classificació, manipulació i gestió dels elasmobranquis en un medi artificial controlat. Incidir en la importància i aplicabilitat de l'estudi d'aquests animals en condicions controlades. Aprofundir en les característiques més importants de les espècies més emblemàtiques de la Mediterrània i la seva conservació.Metodologia: classes teòriques presencials amb ajuda de presentacions audiovisuals, dinàmiques de grup i activitats participatives. Criteris d'avaluació: L'assistència a les sessions teòriques serà obligatòria, per aquest motiu es durà un control d'assistència d'entrada i sortida a totes i cada una de les sessions. Sols se podrà aportar la qualificació obtinguda en aquest bloc d'avaluació al còmput de la qualificació final si l'alumne/a ha assistit a un 100% de les sessions. Percentatge de la qualificació final: 10%.
- Participació: Modalitat: Participació activa de l'alumnat en les dinàmiques de treball dins l'aulaTècnica: Aportació constructiva i significativa a les dinàmiques de grup i debats durant el desenvolupament de les sessions teòriques (no recuperable). Contribució a partir de l'experiència pròpia de l'alumnat. Descripció: Al llarg de les diferents sessions s'utilitzarà l'aprenentatge cooperatiu per tractar els diferents continguts exposats, mitjançant la utilització de dinàmiques participatives i activitats (com puguin ser debats i torns oberts de preguntes, entre d'altres) treballant i facilitant d'aquest manera la comprensió dels mateixos. Criteris d'avaluació: La participació activa durant les sessions teòriques suposarà el 10% de la qualificació final. Percentatge de la qualificació final: 10% .
- Examen: Modalitat: Avaluació. Tècnica: Prova de resposta múltiple (no recuperable). Descripció: Mitjançant una prova de resposta múltiple, s'avaluarà la correcta adquisició dels objectius proposats dins el curs. Criteris d'avaluació: s'avaluarà la correcte resposta a les preguntes realitzades a la prova de resposta múltiple.Percentatge de la qualificació final: 40%, amb qualificació mínima de 5, i necessitat d'haver assistit al 100% de les sessions teòriques.
- Treball autònom: Modalitat: Estudi i treball autònom individual o en grup (màxim de 3 persones), d'una càrrega horària de 10 hores aproximadament. Tècnica: treball (no recuperable). Descripció: Tot tenint en compte els continguts treballats de forma presencial durant les sessions, es realitzarà un treball d'aprofundiment per desenvolupar la capacitat d'anàlisi i d'elaboració de plans gestió en espècies marines amenaçades. El treball es podrà realitzar de manera individual o grupal, amb un màxim de 4 persones, i una càrrega individual horària de 5 hores aproximadament. El treball haurà d'identificar clarament les persones que han participat en la seva elaboració i s'haurà d'entregar als organitzadors del curs (de forma digital) com a màxim 15 dies després de finalitzat el curs. Criteris d'avaluació: Se valorarà la capacitat per elaborar una anàlisi i/o proposta de gestió d'algunes de les espècies estudiades durant el curs. El treball es valorarà amb les qualificacions d'apte o no apte, sempre i quan l'alumne/a hagi assistit al 100% de les sessions teòriques.Percentatge de la qualificació final: 40%.

LlocC/Manuela de los Herreros i Sorà, 21. 07610. Palma - Palma Aquarium - 971 746 104 - Patricia Marino - <patricia@palmaaquarium.com>

Dates i horariInici: 21/03/2020; Finalització: 22/03/2020. Dia 21/03/20, dissabte: de 9h a 17.30h. Dia 22/03/20, diumenge: de 9.30h a 18h.

Data aprovació Comissió Acadèmica01/04/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores27  

Títol
Curs com cercar informació acadèmica, gestionar la bibliografia i fer un ús ètic de la informació
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei de Biblioteca i Documentació  
Detall:
Activitats per assolir els continguts de cada mòdul.
Dates i horariAny acadèmic 2019-20. Pel fet de ser una activitat d’autoaprenentatge es pot iniciar en qualsevol moment a partir de l’1/02/2020.
Altres dadesActivitat en línia.
Data aprovació Comissió Acadèmica02/12/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25
Criteris d’avaluació:
El curs consta de 5 BiblioClips. A cada un d’ells es proposen activitats que cal superar:
1) A BiblioExplora: fes teva la biblioteca hi ha una activitat que s’entrega i un qüestionari d’autoavaluació.
2) A BiblioCerca: informació acadèmica més enllà de Google hi ha una activitat que s’entrega.
3) A BiblioÈtica: passa del copy/paste hi ha un qüestionari d’autoavaluació.
4) A BiblioCita: fes-ho amb estil, cita bé hi ha un qüestionari d’autoavaluació.
5) A BiblioMendeley: una biblioteca la teu ordinador hi ha una activitat que s’entrega.

Més ifnormació  

Títol
XI Campus Cientificotècnic d'Estiu de la UIB
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Vicerectorat d'Estudiants  
Detall:
La Comissió formada per les professors Francisca Molinos i Lola Álvarez seran les encarregades de l'avaluació.
L'avaluació es realitzarà en funció de l'assistència a les sessions prèvies i en la participació activa en el XI Campus Cientificotècnic d'Estiu de la UIB en l'horari que prèviament li hagi estat assignat.
El crèdit reconegut només serà avaluat amb un apte (si ha participat activament en un percentatge igual o superior al 80% de les sessions) o amb un no apte (en cas contrari).

Observacions assignació de crèdits:
- 2 sessions preparatòries i activitats del Campus del 22 al 26 de juny de 2019, de 9.30 a 14 hores: 25 hores.
- 2 sessions preparatòries i activitats del Campus del 29 de juny al 3 de juliol de 2020, de 9.30 a 14 hores: 25 hores.
- 2 sessions preparatòries i activitats del Campus del 22 al 26 de juny de 2020, de 9.30 a 14 hores i del 29 de juny al 3 de juliol de 2020, de 9.30 a 14 hores: 50 hores.

Dates i horari2 sessions preparatòries a determinar amb els estudiants (primera quinzena de juny). El campus es durà a terme en dos torns: 1. Del 22 al 26 de juny de 2020. 2. De 29 de juny al 3 de juliol de 2020.
2 sessions preparatòries a determinar amb els estudiants: 1. Del 22 al 26 de juny de 2020, de 9.30 a 14 hores. 2. De 29 de juny al 3 de juliol de 2020, de 9.30 a 14 hores.

Data aprovació Comissió Acadèmica27/01/2020
Nombre de crèdits ECTS0