Escoltar

Borsa d'activitats

En aquesta borsa podreu consultar les activitats vigents de formació que han estat aprovades per la Comissió Acadèmica i que permeten obtenir el reconeixement de crèdits ECTS optatius.

Títol
Taller teatral: elements que conformen l'escena
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Compromís en la puntualitat i assistència, com a mínim, al 80% del total d'hores del curs.
Es valorarà la capacitat de treball en grup, l'interès, la capacitat de reflexió, d'anàlisi, d'opinió i de crítica.
L'alumnat haurà de fer un treball individual que consistirà a: 1. Triar i preparar una escena de teatre clàssic o contemporani. 2. Fer recerca sobre algun tema que servirà per fer creació. Ambdues propostes seran avaluades fent una petita posada en escena davant la resta d'alumnes.

Dates i horariDel 24 de març al 30 d'abril de 2020; els dimarts i dijous, de 18 a 20 hores.

Data aprovació Comissió Acadèmica27/01/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Curs com cercar informació acadèmica, gestionar la bibliografia i fer un ús ètic de la informació
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei de Biblioteca i Documentació  
Detall:
Activitats per assolir els continguts de cada mòdul.
Dates i horariAny acadèmic 2019-20. Pel fet de ser una activitat d’autoaprenentatge es pot iniciar en qualsevol moment a partir de l’1/02/2020.
Altres dadesActivitat en línia.
Data aprovació Comissió Acadèmica02/12/2019
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25
Criteris d’avaluació:
El curs consta de 5 BiblioClips. A cada un d’ells es proposen activitats que cal superar:
1) A BiblioExplora: fes teva la biblioteca hi ha una activitat que s’entrega i un qüestionari d’autoavaluació.
2) A BiblioCerca: informació acadèmica més enllà de Google hi ha una activitat que s’entrega.
3) A BiblioÈtica: passa del copy/paste hi ha un qüestionari d’autoavaluació.
4) A BiblioCita: fes-ho amb estil, cita bé hi ha un qüestionari d’autoavaluació.
5) A BiblioMendeley: una biblioteca la teu ordinador hi ha una activitat que s’entrega.

Més ifnormació  

Títol
XI Campus Cientificotècnic d'Estiu de la UIB
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Vicerectorat d'Estudiants  
Detall:
La Comissió formada per les professors Francisca Molinos i Lola Álvarez seran les encarregades de l'avaluació.
L'avaluació es realitzarà en funció de l'assistència a les sessions prèvies i en la participació activa en el XI Campus Cientificotècnic d'Estiu de la UIB en l'horari que prèviament li hagi estat assignat.
El crèdit reconegut només serà avaluat amb un apte (si ha participat activament en un percentatge igual o superior al 80% de les sessions) o amb un no apte (en cas contrari).

Observacions assignació de crèdits:
- 2 sessions preparatòries i activitats del Campus del 22 al 26 de juny de 2019, de 9.30 a 14 hores: 25 hores.
- 2 sessions preparatòries i activitats del Campus del 29 de juny al 3 de juliol de 2020, de 9.30 a 14 hores: 25 hores.
- 2 sessions preparatòries i activitats del Campus del 22 al 26 de juny de 2020, de 9.30 a 14 hores i del 29 de juny al 3 de juliol de 2020, de 9.30 a 14 hores: 50 hores.

Dates i horari2 sessions preparatòries a determinar amb els estudiants (primera quinzena de juny). El campus es durà a terme en dos torns: 1. Del 22 al 26 de juny de 2020. 2. De 29 de juny al 3 de juliol de 2020.
2 sessions preparatòries a determinar amb els estudiants: 1. Del 22 al 26 de juny de 2020, de 9.30 a 14 hores. 2. De 29 de juny al 3 de juliol de 2020, de 9.30 a 14 hores.

Data aprovació Comissió Acadèmica27/01/2020
Nombre de crèdits ECTS0  

Títol
VII edició de les Jornades de Ciència per a Tothom
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Vicerectorat d'Estudiants  
Detall:
Participació activa.

Dates i horariAbril (sessions preparatòries). Dies 7, 8 i 9 de maig de 2020: horari a determinar amb els estudiants (un total de 25 hores).

Data aprovació Comissió Acadèmica27/01/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell III)
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
1. Exposició teórica. Modalitat: Classes teòriques. Descripció: Exposició exhaustiva dels continguts teòrics del curs corresponents als temes Especificats al programa, i dels Propòsits i les pautes de funcionament de les pràctiques relacionades amb aquests. Competències: Comprensió i pràctica de les següents capacitats:. Capacitat de comprensió dels elements constitutius i la pràctica de la comunicació assertiva; i de les tècniques de relaxació. Comprensió del funcionament i el sentit de les emocions en l'experiència humana; i la seva gestió adequada. Coneixement i aplicació de models filosòfics per a la reflexió, l'assertivitat, i l'elaboració de consens. Criteris d'avaluació: Comprovació de l'assistència a les classes (mínim 85%). Comprovació de l'assimilació dels continguts teòrics mitjançant el mètode de diàleg crític-reflexiu, en rondes de petits grups i compartir general al final de cada sessió. Percentatge de la qualificació final: 30%.
2. Participació: Modalitat: Taller per a la realització de les pràctiques. Descripció: Realització de les dinàmiques i exercicis proposats a cadascuna de les sessions, en relació amb els objectius i els continguts teòrics del tema de cada sessió. Criteris d'avaluació: Comprovació i revisió dels resultats, i diàleg reflexiu sobre l'experiència i aprofitament de les pràctiques realitzades. Percentatge de la qualificació final: 30%.
3. Treball autònom: Modalitat: Presencial, combinada amb les hores d'orientació i seguiment. Tècnica: Treball escrit; o exposició oral. Descripció: Elaboració d'un treball on es mostra la comprensió dels continguts teòrics essencials de les sessions del curs; i l'aprofitament i aplicació personal i/o professional dels exercicis pràctics. Criteris d'avaluació: Comprovació del nivell d'assimilació dels continguts; d'adquisició de les competències establertes; i de l'aprofitament de les dinàmiques realitzades als tallers pràctics de cada sessió. Percentatge de la qualificació final: 40%.

Dates i horariDel 16 de març al 25 de maig de 2020. Dilluns de 19 a 21 hores.

Altres dadesExamen: No.

Data aprovació Comissió Acadèmica27/01/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Autoconeixement, emocions i diàleg al segle XXI (nivell I)
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
1. Exposició teórica. Modalitat: Classes teòriques. Descripció: Exposició exhaustiva dels continguts teòrics del curs corresponents als temes especificats al programa, i dels propòsits i les pautes de funcionament de les pràctiques relacionades amb aquests. Competències: Comprensió i pràctica de les següents capacitats: Capacitat de comprensió dels elements constitutius i la pràctica de la comunicació assertiva; i de les tècniques de relaxació. Comprensió del funcionament i el sentit de les emocions en l'experiència humana; i la seva gestió adequada. Coneixement i aplicació de models filosòfics per a la reflexió, l'assertivitat, i l'elaboració de consens. Criteris d'avaluació: Comprovació de l'assistència a les classes (mínim 85%). Comprovació de l'assimilació dels continguts teòrics mitjançant el mètode de diàleg crític-reflexiu, en rondes de petits grups i compartir general al final de cada sessió. Percentatge de la qualificació final: 30%.
2. Participació: Modalitat: Taller per a la realització de les practiques. Descripció: Realització de les dinàmiques i exercicis proposats a cadascuna de les sessions, en relació amb els objectius i els continguts teòrics del tema de cada sessió. Criteris d'avaluació: Comprovació i revisió dels resultats, i diàleg reflexiu sobre l'experiència i aprofitament de les pràctiques realitzades. Percentatge de la qualificació final: 30%.
3. Treball autònom: Modalitat: Presencial, combinada amb les hores d'orientació i seguiment. Tècnica: Treball escrit; o exposició oral. Descripció: Elaboració d'un treball on es mostra la comprensió dels continguts teòrics essencials de les sessions del curs; i l'aprofitament i aplicació personal i/o professional dels exercicis pràctics. Criteris d'avaluació: Comprovació del nivell d'assimilació dels continguts; d'adquisició de les competències establertes; i de l'aprofitament de les dinàmiques realitzades als tallers pràctics de cada sessió. Percentatge de la qualificació final: 40%.

Dates i horariDel 18 de març al 27 de maig de 2020. Dimecres de 19 a 21 hores.
Altres dadesExamen: No.

Data aprovació Comissió Acadèmica27/01/2020
Nombre de crèdits ECTS1
Nombre d'hores25  

Títol
Curs bàsic de prevenció de riscs laborals
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació:
Exposició teòrica. Modalitat: presencial. Descripció: desenvolupament dels continguts establerts a la normativa de prevenció de riscs laborals. Tècnica: es destaquen els aspectes més rellevants de cada tema, s'exposen alguns exemples d'aplicació i es resolen totes les qüestions que l'alumnat vulgui plantejar. Criteris d'avaluació: l'assistència a un 80% a les classes teòriques constitueix un requisit per poder optar a l'examen. Percentatge de la qualificació final: 0 per cent.
Participació de l'alumnat a classe. Modalitat: presencial. Tècnica: es fomenta la participació activa de l'alumnat en l'anàlisi dels exemples i la resolució dels exercicis i casos pràctics proposats durant el desenvolupament dels temes. Descripció: resolució d'exemples i casos pràctics durant les sessions presencials. Criteris d'avaluació: es valoren les aportacions individuals de l'alumnat i l'interès manifestat amb un esperit crític respecte als continguts exposats. Percentatge de la qualificació final: 10 per cent.
Treball autònom. Modalitat: no presencial. Tècnica: treball autònom. Descripció: a més de l'estudi individual o en grup dels continguts del temari, es proposarà la realització de dues activitats pràctiques: a) Un exercici d'identificació de riscs de seguretat i higiene, amb proposta d'actuacions correctores. b) Un exercici d'ergonomia, també amb proposta d'actuacions correctores. Criteris d'avaluació: lliurament individual dels exercicis esmentats en la data establerta. Percentatge de la qualificació final: 20 per cent.
Examen. Modalitat: presencial. Tècnica: prova objectiva. Descripció: l'examen tipus test, previst per al dia 7 d'abril de 2020, constarà de cinquanta preguntes en castellà sobre tot el temari del curs, amb tres opcions de resposta cada una i penalització per respostes incorrectes. Criteris d'avaluació: se sumaran 0,2 punts per cada resposta correcta i es restaran 0,1 punts per cada resposta incorrecta. Percentatge de la qualificació final: 70 per cent.
LlocAula AB08 de l'edifici G. M. de Jovellanos. Campus universitari.
Dates i horariDel dia 13 de febrer al dia 7 d'abril de 2020. Els dimarts i dijous de 17 a 19 hores
Altres dadesTots els estudis
Data aprovació Comissió Acadèmica02/12/2019
Nombre de crèdits ECTS2
Nombre d'hores50  

Títol
Companyia de teatre UIB. Curs 2019-20
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació:
- Memòria: 25%Els estudiants hauran de prendre notes durant el curs per redactar una memòria de cinc pàgines sobre la seva implicació en tot el procés de posar una obra sobre l'escenari i, sobretot, el que han après al llarg de l'any.
- Compromís: 25% (ho avaluarà el director).
- Treball en equip: 25% (ho avaluarà el director).
- Resultats de la seva funció en el projecte teatral conjunt: 25% (ho avaluarà el director).
LlocAula de Teatre. Edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari
Dates i horariDel 19 de febrer al 4 de juny de 2020. Els dimecres de les 15 a les 18 i els dijous de les 16 a les 19 hores.
Nombre de crèdits ECTS6
Nombre d'hores200  

Títol
Coral Universitat de les Illes Balears i filials
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació:
Participació activa.
Assignació de crèdits:
- Coral UIB: 160 hores / 6 crèdits ECTS.
- Orfeó UIB: 120 hores/ 4 crèdits ECTS.
- Cor de Mestres: 80 hores/ 3 crèdits ECTS.
- Cor de Majors: 80 hores/ 3 crèdits ECTS.
- Cor de dones: 80 hores/ 3 crèdits ECTS.
- Coral Juvenil: 80 hores/ 3 crèdits ECTS.

Dates i horariCoral UIB: assaigs dimarts i dijous de 20.30 a 22.30 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.
Orfeó UIB: assaigs dimarts i dijous de 19 a 20.30 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.
Cor de Mestres Cantaires de la UIB: assaigs dilluns de 18 a 20 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.
Cor de Majors de la UIB: assaigs divendres de 10.30 a 12.30 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.
Cor de Dones de la UIB: assaigs divendres de 19.30 a 21.30 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.
Coral Juvenil de JM Palma: assaigs divendres de 15.30 a 17.30 hores, més concerts i assaigs extraordinaris.

Data aprovació Comissió Acadèmica18/09/2019  

Títol
OUIB, Orquestra Universitat de les Illes Balears
Típus de l'activitat
Activitats vigents
A càrrec de
Servei d'Activitats Culturals (SAC)  
Detall:
Criteris d'avaluació:
Participació activa.

LlocEdifici Sa Riera, Aula 0.

Dates i horariEls dimecres de 19.30 a 21.30 hores. Dies 11, 18 i 25 de setembre; 2, 9, 16, 23 i 30 d'octubre; 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2019; 15 i 22 de gener de 2020; 5, 12, 19 i 26 de febrer; 4, 11, 18 i 25 de març; 1, 22 i 29 d'abril; 6, 13 i 20 de maig de 2020.

Data aprovació Comissió Acadèmica18/09/2019
Nombre de crèdits ECTS3
Nombre d'hores80