Escoltar

Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
Beca de Col·laboració nº 013/2019. Beca al Departament de Química.  
Descripció *
Es convoca una beca al Departament de Química amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: Contracte TIRME-UIB. Seguimiento de la calidad del aire/inmisiones para el control de las instalaciones gestionades por TIRME en el ámbito del PDSGRUM (2018-2022), del qual és responsable el/la professor/a: GEMMA ISABEL TURNES PALOMINO.
La dotació de la beca serà de 1.000,00 euros mensuals, amb una dedicació a temps complet i una durada de 03 mesos, que comptaran des de l'1 de gener de de 2020.
Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud*, la documentació següent: còpia del títol oficial, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5).
El termini de presentació acabarà dia 10 de desembre de 2019.
El resultat de la selecció es publicarà a internet a l'adreça següent: < http://www.uib.es/recerca/ajuts/beques_mobilitat/beques_uib_colaboracio/resolucions/ >
*L’imprès de sol·licitud ho podeu trobar a l’adreça web: http://www.uib.cat/recerca/ajuts/beques_mobilitat/beques_uib_colaboracio/
IMPORTANT: L'adjudicatari de la beca es compromet a comparèixer a l'Oficina de Suport a la recerca, en el termini de dos dies des del moment en que es comunica l'adjudicació de la mateixa. En cas contrari, s'entendrà que desisteix de gaudir de la beca prèviament concedida.

Requisits- Ser enginyer, llicenciat o graduat.
- Tenir experiència en laboratori.
- Tenir experiència en automatització (Mèrit).
 
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Universitat de les Illes Balears (UIB)