Escoltar

Beques

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
Beca de Col·laboració nº 011/2019. Beca al Departament de Física.  
Descripció *
Es convoca una beca al Departament de Física amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: Càtedra Endesa Red d’Innovació Energètica, del qual és responsable el/la professor/a: EUGENIO MIGUEL ISERN RIUTORT.
La dotació de la beca serà de 1.000,00 euros mensuals, amb una dedicació a temps complet i una durada de 03 mesos, que comptaran des de l'1 de novembre de de 2019.
Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud*, la documentació següent: còpia del títol oficial, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5).
El termini de presentació acabarà el 22 d’octubre de 2019.
El resultat de la selecció es publicarà a internet a l'adreça següent: < http://www.uib.es/recerca/ajuts/beques_mobilitat/beques_uib_colaboracio/resolucions/ >
*L’imprès de sol·licitud ho podeu trobar a l’adreça web: < http://www.uib.cat/recerca/ajuts/beques_mobilitat/beques_uib_colaboracio/ >
IMPORTANT: L'adjudicatari de la beca es compromet a comparèixer a l'Oficina de Suport a la recerca, en el termini de dos dies des del moment en que es comunica l'adjudicació de la mateixa. En cas contrari, s'entendrà que desisteix de gaudir de la beca prèviament concedida.

Requisits- Graduat o Enginyer Tècnic de la branca industrial: electrònica, elèctrica, mecànica, química, energia, etc..
- Coneixements d’informàtica i instrumentació electrònica.
Termini de sol·licitud22/10/2019  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Oficina de Suport a la Recerca (OSR)