Escoltar

Beques

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
Beca de Col·laboració nº 002/2020. Beca a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.  
Descripció *
Es convoca una beca a l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: PRESSUPOST PROPI, del qual és responsable el/la professor/a: RUTH MARIA ESCRIBANO DENGRA.
La dotació de la beca serà de 1.200,00 euros mensuals, amb una dedicació a temps complet i una durada de 03 mesos, que comptaran des de l'1 de febrer de de 2020.
Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud*, la documentació següent: còpia del títol oficial, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5).
El termini de presentació acabarà el 25 de gener de 2020.
A aquesta convocatòria li és aplicable el que s'estableix a l'acord normatiu del dia 14 de juny de 2004 (FOU número 240) i a l'acord normatiu del dia 6 de novembre de 2007 (FOU número 288).
El resultat de la selecció es publicarà a internet a l'adreça següent: <http://www.uib.es/recerca/ajuts/beques_mobilitat/beques_uib_colaboracio/resolucions/>
*L’imprès de sol·licitud ho podeu trobar a l’adreça web: http://www.uib.cat/recerca/ajuts/beques_mobilitat/beques_uib_colaboracio/
IMPORTANT: L'adjudicatari de la beca es compromet a comparèixer a l'Oficina de Suport a la Recerca, en el termini de dos dies des del moment en que es comunica l'adjudicació de la mateixa. En cas contrari, s'entendrà que desisteix de gaudir de la beca prèviament concedida.

Requisits- Qualsevol titulació
- Experiència de treball en equip i en la gestió de xarxes socials i web i en el seu anàlisi.
- Bona capacitat de comunicació i experiència o formació en estratègies de comunicació institucional.
- Conèixer o tenir experiència en l’àmbit del voluntariat
- Perfil de relacions públiques.
Termini de sol·licitud25 de gener de 2020  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat