Escoltar

Beques

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
Beca de Col·laboració nº 012/2019. Beca al Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.  
Descripció *
Es convoca una beca al Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: Projecte Campus Saludable i Sostenible, del qual és responsable el/la professor/a: ANTONIO AGUILÓ PONS.
La dotació de la beca serà de 750,00 euros mensuals, amb una dedicació a temps parcial de 25 hores setmanals i una durada de 06 mesos, que comptaran des de l'1 de desembre de de 2019.
Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud*, la documentació següent: còpia del títol oficial, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5).
El termini de presentació acabarà el 22 de novembre de 2019.
El resultat de la selecció es publicarà a internet a l'adreça següent: < http://www.uib.es/recerca/ajuts/beques_mobilitat/beques_uib_colaboracio/resolucions/ >
*L’imprès de sol·licitud ho podeu trobar a l’adreça web: http://www.uib.cat/recerca/ajuts/beques_mobilitat/beques_uib_colaboracio/
IMPORTANT: L'adjudicatari de la beca es compromet a comparèixer a l'Oficina de Suport a la recerca, en el termini de dos dies des del moment en que es comunica l'adjudicació de la mateixa. En cas contrari, s'entendrà que desisteix de gaudir de la beca prèviament concedida.

Requisits- Grau relacionat amb ciències de la salut (Infermeria, Fisioteràpia, CAF, Medicina, Psicologia, etc.).
- Es valorarà màster universitari oficial i si està cursant estudis de doctorat.
- Es valorarà experiència en termes de salut.
- Es valorarà idiomes (català, anglès).
- Es valorarà coneixements d’ofimàtica.
Termini de sol·licitud22 de novembre de 2019.  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.