Beques

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Borsa de beques
Títol
Beca de Col·laboració nº 010/2019. Beca al Departament de Química.  
Descripció *
Es convoca una beca al Departament de Química amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: Acord específic CSN-UIB. Programa de Vigilància Radiològica Ambiental (REM) finançat pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN)., del qual és responsable el/la professor/a: LAURA DANIELA FERRER TROVATO.
La dotació de la beca serà de 1.000,00 euros mensuals, amb una dedicació a temps complet i una durada de 03 mesos, que comptaran des de l'1 d’octubre de 2019.
Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud*, la documentació següent: còpia del títol oficial, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
Les sol·licituds han de presentar-se al Registre General de la UIB, Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5).
El termini de presentació acabarà el 17 de setembre de 2019.
El resultat de la selecció es publicarà a internet a l'adreça següent: < http://www.uib.es/recerca/ajuts/beques_mobilitat/beques_uib_colaboracio/resolucions/ >
>*L’imprès de sol·licitud ho podeu trobar a l’adreça web: <http://www.uib.cat/recerca/ajuts/beques_mobilitat/beques_uib_colaboracio/ >
IMPORTANT: L'adjudicatari de la beca es compromet a comparèixer a l'Oficina de Suport a la recerca, en el termini de dos dies des del moment en que es comunica l'adjudicació de la mateixa. En cas contrari, s'entendrà que desisteix de gaudir de la beca prèviament concedida.

Requisits- Graduat, Llicenciat o Enginyer.
- Tenir experiència en laboratori.
-Es valorarà experiència de automatització.
Termini de sol·licitud17 de setembre de 2019  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
CSN-UIB