Escoltar

Premi per a Joana Isabel Genovart i Emilio Mauleón, professors del Departament d'Economia de l'Empresa

L'Escola d'Estudis Cooperatius de la Universitat Complutense de Madrid ha premiat el seu estudi sobre els canvis jurídics i econòmics que suposa la transformació d'una societat de responsabilitat limitada en una de cooperatives

L'Escola d'Estudis Cooperatius de la Universitat Complutense de Madrid ha guardonat els professors del Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat de les Illes Balears Joana Isabel Genovart Balaguer i Emilio Mauleón Méndez amb el premi a la millor recerca en l'àrea d'economia i altres afins per la seva ponència de recerca «La transformació d'una societat limitada en cooperativa. Algunes anotacions en el pla econòmic i comptable», ja que hi tracten assumptes de molta actualitat i aporten un enfocament nou i propostes d’un gran interès acadèmic en relació amb l'objecte d'estudi.

La recerca premiada aprofundeix en l'estudi dels processos de transformació socialment responsables, concretament en la transformació de la societat de responsabilitat limitada en una de cooperativa. Analitza els canvis substancials que es produiran en el règim jurídic i econòmic de l'entitat objecte de transformació, els quals tindran conseqüències en el pla comptable. Aborda les singularitats que afectaran el balanç de transformació, les conseqüències que sobre el capital social té l'exercici del dret de separació del soci que no estigui conforme amb la transformació, la reclassificació comptable del capital i les particularitats comptables que concerneixen altres partides del balanç de la societat limitada en transformar-se en cooperativa, com poden ser els fons de reserva, les subvencions i els actius i passius per impost diferit.

Joana Isabel Genovart Balaguer i Emilio Mauleón Méndez són professors del Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB. Han participat en un projecte de recerca nacional d'integració cooperativa i reestructuracions socialment responsables, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. Actualment, formen part d'un equip que elabora un informe sobre la integració de cooperatives agroalimentàries, per encàrrec de la confederació de Cooperatives Agroalimentàries (òrgan que representa les cooperatives espanyoles de totes les comunitats autònomes davant l'Administració central i la Unió Europea).

L'Escola d'Estudis Cooperatius, creada per ordre ministerial de 2 de febrer de 1971 del Ministeri d'Educació i Ciència, opera com una escola de negocis especialitzada en l'estudi, anàlisi i recerca de les organitzacions de participació: societats cooperatives, societats laborals, societats agràries de transformació, mútues i confraries, així com les associacions i fundacions. 

Data de publicació: 18/03/2019