Escoltar

La prevenció familiar i la seva eficàcia per reduir i protegir els adolescents enfront del consum de drogues

La tesi doctoral de María Valero de Vicente conclou que els programes de prevenció familiar per a adolescents generen canvis en dinàmiques familiars relacionades amb el consum de drogues  

L'adolescència és una etapa evolutiva en què s’esdevenen grans desafiaments biopsicosocials que comporten situacions de vulnerabilitat, especialment envers el consum de drogues i altres comportaments problemàtics. La ciència de la prevenció, a través de l'estudi dels factors de risc i protecció, assenyala que la família és un dels elements més importants per explicar i predir el consum de drogues en l'adolescència. Les teories que fonamenten el paradigma de la vulnerabilitat familiar posen l’èmfasi en el treball amb famílies per modificar-ne les dinàmiques i millorar-ne el funcionament en general. Els programes d'enfortiment familiar que treballen des de l'enfocament de la pràctica basada en l'evidència són més eficients perquè apliquen els resultats de la recerca al disseny i avaluació de les intervencions.

Des de l'àmbit socioeducatiu, hi ha una avaluació limitada de l'eficàcia de les intervencions, si bé de cada vegada sorgeixen més recerques sobre l'avaluació del potencial preventiu. La tesi de María Valero de Vicente, defensada a la Universitat de les Illes Balears, se centra en l'estudi de l'eficàcia de la prevenció familiar en el consum de drogues entre adolescents des de diferents nivells d'anàlisi.

Un dels objectius principals és fer una revisió metaanalítica sobre la prevenció familiar selectiva per a adolescents. I un altre és analitzar els programes familiars basats en evidències amb l'aplicació de la perspectiva de gènere i les anàlisis diferencials de l'eficàcia en funció del sexe. I el tercer i últim objectiu, a un nivell més concret, estudia l'eficàcia i la capacitat per modificar les dinàmiques familiars del Programa de Competència Familiar 12-16 per a adolescents. Es tracta de l'avaluació de la versió espanyola del conegut Strengthening Families Program, adaptada pel Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social de la Universitat de les Illes Balears.

Els resultats de la recerca suggereixen que els programes de prevenció familiar avaluats tenen bona capacitat per canviar aspectes de les relacions familiars i de la criança positiva. Les anàlisis d'eficàcia en funció del sexe estan més esteses que l'aplicació de la perspectiva de gènere i mostren que, en general, els programes analitzats tenen bon nivell preventiu tant en homes com en dones, si bé sembla que hi ha més evidències a favor del canvi en dones. Quant al Programa de Competència Familiar, produeix canvis en les dinàmiques familiars, i en funció d'aquestes, és possible observar diferents perfils de canvi familiar.

Les conclusions que es desprenen de la recerca suggereixen que els programes de prevenció familiar per a adolescents produeixen canvis en dinàmiques familiars que estan relacionades de manera directa i indirecta amb el consum de drogues. No obstant això, també queda palès que cal estudiar la influència de variables moderadores i els diferents perfils familiars, per complementar l'estudi de l'eficàcia i ajudar a explicar més bé les implicacions de les diferències observades entre diferents programes. En definitiva, la tesi contribueix al debat actual sobre l'eficàcia de la prevenció familiar des de la perspectiva de la pràctica basada en l'evidència.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La eficacia de la prevención familiar del consumo de drogas en adolescentes
  • Autora: María Valero de Vicente
  • Programa de doctorat: Educació
  • Directors: Carmen Orte Socías i Lluís Ballester Brage 

Data de publicació: 11/10/2019