Escoltar

Comunicat del rector sobre les beques del Real Colegio de España a Bolonya

El Rector, fent-se ressò del debat suscitat al Consell de Govern d'avui, 24 de maig de 2019, referent a les beques del Real Colegio de España a Bolonya, comunica:

1. Que el degà de la Facultat de Filosofia i Lletres només ha fet de transmissor, donant a conèixer l'existència d'unes beques que podrien ser d'interès per a alguns alumnes d'aquesta facultat.

2. Que alguns membres del Consell de Govern han posat de manifest el prestigi d'aquestes beques en l'àmbit de la universitat espanyola.

3. Que la discriminació per raó de sexe, religió o origen és contrària a la Constitució i que, a més a més, la discriminació per raó de sexe contravé la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el propi Pla d'igualtat de la UIB. Per això, trametrà al Real Colegio de España a Bolonya una petició de revisió dels requisits per optar a aquestes beques, al mateix temps que en remetrà còpia a la CRUE, per tal d’assabentar-ne totes les universitats.

 

Data de publicació: 24/05/2019