Escoltar

Com millorar la detecció del risc de patir apnea del son?

La tesi doctoral de María del Carmen Bellido investiga la validesa de diversos qüestionaris per valorar la qualitat del son i la repercussió del risc detectat de síndrome d'apnea hipopnea obstructiva del son en el desenvolupament de malalties associades 

Hi ha una estreta interrelació entre els processos del son i l'estat general de salut física i psicològica d'una persona. Un percentatge rellevant de la població espanyola desconeix si presenta trastorns del son i, per això, no n’està diagnosticada ni tractada.

La tesi doctoral de María del Carmen Bellido, defensada a la Universitat de les Illes Balears, parteix de la hipòtesi que les alteracions del son, tant per la quantitat d'hores com per la mala qualitat, poden repercutir en el risc cardiovascular, l'obesitat i la síndrome metabòlica, que és considerat un condicionant de risc cardiovascular. És a dir, dormir malament i poc podria afectar la nostra salut.

La recerca parteix de la idea que el desenvolupament d'estratègies preventives i d'intervenció que redueixin les alteracions del son redundaran en més qualitat de vida. Actualment, entre la població adulta dels països industrialitzats ha disminuït la quantitat de son nocturn aproximadament dues hores, en comparació amb el segle passat. Avui en dia, hi ha un 30 per cent de la població que dorm menys de sis hores.

Els objectius plantejats en aquesta tesi doctoral han estat valorar el risc de desenvolupar una síndrome d'apnea hipopnea obstructiva del son (SAHOS) en una població de 1.110 treballadors de l'àrea mediterrània. Per fer-ho, s’han utilitzat dos qüestionaris de qualitat del son: STOP-BANG i EPWORTH. També s’ha estudiat la repercussió que té la quantitat d'hores de son i el risc detectat de SAHOS entre la població estudiada en el risc cardiovascular, els paràmetres d'obesitat, hipertensió arterial i la possibilitat de patir una síndrome metabòlica.

Com a objectius secundaris es va plantejar de comparar els resultats de la prevalença del risc de SAHOS obtinguts amb els dos qüestionaris, així com valorar la repercussió de les variables edat, sexe, consum de tabac, classe social i tipus de treball en el risc de desenvolupar SAHOS.

El qüestionari STOP-BANG ha estat validat per detectar el risc de SAHOS i ha demostrat que té una excel·lent sensibilitat en el cribratge dels subjectes estudiats amb risc, i que pot predir-ne la gravetat. La facilitat d'implementació el converteix en una eina de detecció inicial, i especialment recomanable en el món del treball, en els protocols de vigilància específica de la salut o en campanyes de promoció de la salut. És una eina més precisa per detectar SAHOS i és recomanada per al diagnòstic precoç.

Aquest qüestionari ha mostrat més sensibilitat tant en la detecció de SAHOS com en l'opció d'establir relacions causals amb el risc cardiovascular, l'obesitat, la síndrome metabòlica i l'augment de pressió arterial.

Utilitzant aquest qüestionari, s'observa que el risc de patir apnea del son augmenta amb l'edat, i és més elevat en el sexe masculí. Segons aquest qüestionari, com més gran és el risc d'apnea del son, més gran és el risc cardiovascular, de síndrome metabòlica, obesitat i hipertensió.

Sobre l'escala de somnolència d’EPWORT, l'estudi constata que és només marginalment útil en la predicció de l'aparició d'apnea del son, per la qual cosa el seu valor es limita com a prova de cribratge. Aquest qüestionari avalua la somnolència diürna, que presenta una prevalença elevada entre la població general i pot ser deguda a múltiples causes. Així, és un predictor clínic que, encara que hagi estat aplicat en una població d'alt risc, mostra un acompliment pobre i capacitat escassa de discriminació.

Fitxa de la tesi doctoral

  • TítolTrastornos del sueño: repercusión de la cantidad y calidad del sueño en el riesgo cardiovascular, obesidad y síndrome metabólico.
  • Autora: María del Carmen Bellido Cambrón
  • Programa de doctorat: Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
  • Directores: María Teófila Vicente Herrero i Luisa Capdevila García

 

Data de publicació: 22/05/2019