Beques

Anunci caducat!

Dades de la beca

Àrea de coneixement
Diversos
Títol
Beca de col·laboració (002/2018)  
Descripció *
Es convoca una beca a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat amb càrrec al projecte/contracte/conveni que duu per títol: "Conveni instrumental entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la UIB per concretar les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció per dur a terme actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament", del qual és responsable el/la professor/a: Ruth Maria Escribano Dengra.
Durada3 mesos, que comptaran des de l'1 de març de 2018, amb una dedicació a temps parcial de 25 hores setmanals.
Dotació750 euros mensuals
Requisits
- Qualsevol titulació de grau i/o màster.
- Coneixements bàsics de cooperació i educació per al desenvolupament. Alt nivell de coneixements i experiència en la gestió de xarxes socials.
- Bona predisposició per feina en equip (multidisciplinar) i relacions públiques.
- Persona proactiva, amb iniciativa i amb ganes i interès de fer recerca sobre programes, recursos, iniciatives i bones pràctiques de participació, dinamització i implementació de l'Agenda 2030.
- Es farà entrevista personal.
Termini de sol·licitudFins al 23 de febrer de 2018.
Altres dadesEl resultat de la selecció es publicarà a Internet a la pàgina web de l'OSR.
Documentació que heu de presentarImprès de sol·licitud, certificat acadèmic (expedient acadèmic complet), currículum vitae i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General de la UIB, edifici Son Lledó, campus universitari (cra. de Valldemossa, km 7.5 Palma).  
És beca UIB?
Si

Dades de la entitat que convoca la beca

Entitat que convoca
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)