Escoltar

Eleccions per triar òrgans col·legiats i unipersonals de la UIB

La Universitat de les Illes Balears posa en marxa set processos electorals per elegir els representants del personal d’administració i servei (PAS), dels estudiants i dels professors a les juntes de facultat o escola; els representants dels estudiants, els professors associats, els becaris i altre personal investigador… als consells de departament; i, finalment, els directors de departament i els degans de facultats i escola. 

- Quan són les eleccions dels estudiants?

El dia 25 de novembre

- Què s’elegeix en aquestes votacions?

El dia 25 de novembre s’elegeixen els representants dels estudiants als consells de departament i a les juntes de facultat o escola. Però s’ha de dir que no hi ha eleccions en totes les circumscripcions, sinó que únicament hi ha eleccions en aquelles en què el nombre de candidats presentats ha estat superior al nombre de llocs a cobrir.

- Són aquestes les úniques eleccions que hi ha en procés?

No, paral·lelament a les eleccions dels estudiants, cal dir que des del dia 18 de novembre i fins al 24 del mateix mes, ambdós inclosos, es fan unes altres eleccions, aquest cop en el si dels departaments, per elegir els representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament.

Entre aquestes mateixes dates s’elegiran els representants del personal d’administració i serveis a les juntes de facultat o escola.

S’ha de dir, també, que a partir del dia 16 de desembre i fins al 22 de desembre es faran les eleccions de professors a les juntes de facultat i d’escola. Durant aquest mateix termini també s’elegiran els directors dels 18 departaments de la nostra universitat. Finalment, dins el mes de gener de 2016 s’hauran d’elegir els nous degans i directors d’escola

- Per què són necessàries les eleccions dels representants dels estudiants a les juntes de facultat o escola i als consells de departament?

Bàsicament per renovar els representants dels estudiants als dits òrgans, ja que tant els Estatuts com la normativa electoral determinen que la durada del mandat dels representants estudiantils és de dos anys. I això és així perquè es tracta d’un col·lectiu de gran variabilitat en poc temps; pensem que els estudiants acaben els estudis i en comencen de nous, d’altres s’acullen a programes d’intercanvi; per tant, per garantir la representació d’aquest col·lectiu, és necessària una renovació més freqüent que en altres col·lectius de la comunitat universitària.

- I per què són necessàries les eleccions de representants dels professors associats, dels becaris i del personal per al desenvolupament d’investigació científica o tècnica adscrit al departament no inclòs a la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts als consells de departament?

Per garantir, igualment, la representació d’un col·lectiu en constant renovació, també amb un mandat de dos anys. Les contractacions de professors associats, com a especialistes que són, la incorporació de nous becaris i la contractació de nous investigadors determinen l’actualització de la relació de representants que s’integra en el consell de departament.

- Quines són les funcions que realitzaran els futurs representants?

Les funcions a desenvolupar són les determinades als articles 29 i 32 dels Estatuts de la UIB.

Per tant, els candidats elegits representants a les juntes de facultat o escola, com a integrants del dit òrgan, podran elegir el degà o director, aprovar les propostes dels plans d’estudis i la memòria d’activitats, entre altres competències.

Quant als representants que s’integrin als consells de departament, entre altres funcions, elegiran el director de departament, aprovaran les activitats a desenvolupar pel departament, aprovaran la distribució i gestió dels recursos assignats i, si escau, proposaran les modificacions dels plans d’estudis.

- Qui són els candidats?

Els candidats són tots aquells estudiants que varen presentar la seva candidatura en el termini establert a la convocatòria d’eleccions, que era el comprès entre el 5 i el 12 de novembre.

En relació amb les eleccions del col·lectiu docent, normativament no hi ha cap termini establert per presentar candidatures.

- Si algú no pot votar el dia 25, pot votar de forma anticipada?

Sí. Tots els interessats poden votar anticipadament seguint les instruccions indicades a l’article 19 de la normativa electoral. El termini per presentar el vot anticipat acaba a les 13 hores del dia anterior al de la votació, si el vot es diposita al Registre General de Son Lledó, mentre que si es presenta als registres de les seus universitàries, el termini acaba dos dies abans a la mateixa hora.

- Quan i com es publicaran els resultats de les votacions?

Els resultats provisionals es publicaran a la pàgina web de la Universitat. El mateix dia 25 de novembre la Comissió Electoral publicarà els resultats de les eleccions dels processos en què participen els estudiants. En un proper FOU extraordinari que sortirà a principi del mes de desembre, es publicaran els resultats definitius.

Temes relacionats

Data de publicació: 05/11/2015