Eleccions de representants al Claustre i al Consell d'Estudiants de la UIB

La Comissió Electoral de la Universitat de les Illes Balears ha acordat la convocatòria d’eleccions de representants al Claustre i al Consell d’Estudiants. Les eleccions es faran el dijous 11 de desembre de 2014. En parlam amb la Secretaria General de la UIB.

1. La UIB és en període electoral. S’han convocat eleccions de representants al Claustre i al Consell d’Estudiants. Anem per parts i comencem pels estudiants. Qualsevol estudiant de la UIB es pot presentar a les eleccions al Consell d’Estudiants?

No, hi ha unes petites limitacions. Poden votar els estudiants de grau i d’ensenyaments en extinció matriculats d’un mínim de dotze crèdits entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives, els estudiants de màster universitari i els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat oficials.

2. Què ha de fer un estudiant interessat per formar part d’aquest òrgan de representació?

Ha de presentar la candidatura amb el model oficial que faciliten les secretaries i que es pot extreure de la pàgina web, als registres de les secretaries dels centres o al Registre General de la Universitat. El termini de presentació acaba el proper 19 de novembre.

3. Els darrers anys la participació dels estudiants sol ser més aviat pobra. Què els diríeu per convèncer-los de la importància de participar? Què representa per a ells fer part del Consell d’Estudiants?

Segurament molts d’ells tenen l’oportunitat de participar, per primer cop, en un procés electoral democràtic. Si volen que la comunitat universitària els escolti, s’han de fer sentir, i la millor manera és participar en aquest procés convocat exclusivament per a ells.

La participació en el Consell d’Estudiants és fonamental, ja que aquest òrgan és el màxim òrgan de representació estudiantil en l’àmbit universitari. A més, té unes funcions destacades: representar els estudiants i actuar com a interlocutor vàlidament reconegut d’aquest col·lectiu, vetllar perquè es compleixin els drets dels estudiants i treballar per a un major reconeixement i aprofundiment d'aquests drets, vetllar per la qualitat dels ensenyaments, fomentar la participació estudiantil, potenciar l'associacionisme i col·laborar en l'organització de l'extensió universitària, entre d’altres.

4. A partir del dia de votacions, quin és el procés posterior? Com es tria el president?

Una vegada nomenats els representants electes, es pot constituir el plenari del Consell d’Estudiants, en el qual també s’integren els alumnes claustrals representants al Consell de Govern.

Una vegada constituït el plenari, es convocaran eleccions a la comissió permanent. I és en l’elecció de la comissió permanent quan s’elegeix el president del Consell d’Estudiants, ja que en la candidatura presentada per a les eleccions de la comissió permanent s’han d’incloure els càrrecs de president, secretari, tresorer i entre quatre i deu vocals. 

5. I ara passem al Claustre. El dia 11 de desembre la comunitat universitària elegirà els representants en aquest òrgan. Però no tots, no és així?

Efectivament, a les eleccions del dia 11 de desembre s’elegeixen els representants dels grups A) (professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat), B) (resta de personal docent i investigador) i C) (estudiants). Queden exclosos d’aquestes eleccions els integrants del grup D) (personal d’administració i serveis), els representants del qual encara no han exhaurit el mandat.

6. Per què és important triar els nostres representants al Claustre? Què fan? Com funciona el Claustre?  

Cal tenir en compte que el Claustre és el màxim òrgan representatiu de la Universitat, integrat per representants de tota la comunitat universitària.

Entre les funcions més destacades dels claustrals cal indicar que aproven i reformen els Estatuts universitaris, elegeixen llurs representants al Consell de Govern, elegeixen i revoquen el Síndic de Greuges i poden aprovar la convocatòria extraordinària d’eleccions a Rector.

El Secretari General, per indicació del Rector, convoca el Claustre, l’ordre del dia del qual ha estat fixat per la Mesa del Claustre. Les convocatòries es fan amb un mínim de quaranta-vuit hores i han de contenir, preceptivament, l’ordre del dia. Per constituir-se vàlidament és necessària la presència, en segona convocatòria, d’un terç dels claustrals i, ordinàriament, els acords es prenen per majoria simple, tot i que hi ha altres formes per adoptar decisions. Per intervenir en els debats, prèviament els claustrals han d’haver demanat la paraula. En tot cas, el Claustre s’ha de reunir en sessió ordinària una vegada l’any, quan el Consell de Govern acordi, per majoria absoluta, la convocatòria de sessió extraordinària, o a petició d’un 30 per cent per excés dels claustrals. 

7. Quina és la composició i representació del Claustre? 

En el Claustre s’han de destriar els claustrals elegits dels claustrals nats. Així, el Claustre, amb un màxim de 300 claustrals, és constituït per 240 membres elegits: 123 representants del grup A), 29 del grup B), 60 estudiants i 29 representants del grup D).

Els membres nats que s’integren en el Claustre són el Rector, el Secretari General, els vicerectors, el Gerent, tots els degans i directors d’escola, tots els directors de departament i d’institut universitari de recerca i el president del Consell d’Estudiants. 

Data de l'esdeveniment: 13/11/2014

Data de publicació: 12/11/2014