Un sistema digestiu simulat per avaluar la perillositat de la ingesta de sòls contaminats per metalls pesants

La recerca dels investigadors de la UIB s’ha publicat recentment a la revista Environmental Science & Technology 

Els investigadors del grup de recerca en Anàlisi per Injecció en Flux i Anàlisi de Traces (FI-TRACE) del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears han desenvolupat un sistema automàtic que simula la digestió humana per avaluar la perillositat que pot comportar, fonamentalment als infants, la ingesta accidental de sòls contaminats amb metalls pesants.

El mètode desenvolupat per l’equip de la UIB simula, mitjançant l’ús de membranes de microdiàlisi i de fluids intestinals sintètics, la difusió passiva de metalls tòxics a través de l’epiteli intestinal i estomacal. D’aquesta manera, el sistema permet tenir en compte la fracció biodisponible dels metalls analitzats, això és la quantitat del metall que arriba finalment al sistema circulatori després de la ingesta.

Aquest sistema permet deixar enrere altres metodologies que, o bé són obsoletes –perquè se centraven només en l’estudi de la quantitat total de metalls al sòl i no consideraven que només una part d’aquests contaminants arriba al sistema circulatori després de la ingesta oral– o bé necessitaven l’experimentació amb animals per simular els efectes de la ingesta humana de sòls contaminats.

El sistema proposat automatitza el mètode UBM desenvolupat pel Bioaccesibility Research Group of Europe (BARGE), que és considerat el protocol de referència en l’àmbit europeu per a l’anàlisi de la bioaccessibilitat dels sòls contaminats, entesa com la capacitat d’una substància de ser absorbida o assimilada per un organisme. Així, el nou sistema mecanitza el procediment de manera que requereix una mínima intervenció dels investigadors. La metodologia proposada imita les condicions de digestió dels sistema gastrointestinal de manera que permet l’avaluació in vitro de la biodisponibilitat de metalls pesants en sòls, sense necessitat d’haver de fer anàlisis in vivo amb animals.

Els sòls contaminats són sotmesos a un procés automatitzat que imita els canvis químics que es produeixen al llarg de la digestió humana i que poden afectar la bioaccessibilitat de la substància contaminant. Així, té lloc la digestió in vitro del sòl en diferents fluids sintètics que simulen la composició de la saliva i els sucs gàstrics, duodenals i biliars, i a la temperatura corporal de 37 graus. Per a cada un dels sòls analitzats, el sistema n’obté automàticament extractes mitjançant una membrana de microdiàlisi que imita el procés d’absorció de l’epiteli intestinal humà. Cada extracte és analitzat per conèixer en quina mesura la substància contaminant es veu alterada durant la digestió i la velocitat de permeació a través de membranes i com això acaba afectant-ne la biodisponibilitat i, per tant, la presència en la sang de l’individu que ha ingerit el sòl contaminat.

La recerca de l’equip de la UIB, feta en col·laboració amb investigadors de la Universitat de Porto, s’ha publicat recentment a la revista internacional Environmental Science & Technology, una publicació de l’American Chemical Society que és de les més prestigioses en el camp de l’enginyeria i les ciències mediambientals. El treball s’ha fet en el marc del projecte Automatic analytical methods based on dynamic fractionation for bioaccessibility tests of environmental pollutants in environmental solids and solid wastes (CTM2010-17214), finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Referència bibliogràfica:

María Rosende, Luis M. Magalhaes, Marcela A. Segundo, Manuel Miró. «Automated microdialysis-based system for in situ microsampling and investigation of lead bioavailability in terrestrial environaments under physiologically based extraction conditions». Environmental Science & Technology, 2013, 47 (20), p. 11668–11675. DOI: 10.1021/es401872j 

Documents relacionats

Data de publicació: 25/10/2013