Un estudi de l'IMEDEA (CSIC-UIB) i el Grup de Meteorologia de la UIB destaca els efectes del canvi climàtic sobre la tortuga mediterrània

Els investigadors de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) han demostrat en un estudi científic que un canvi cap a un clima més àrid tindria conseqüències negatives per a la persistència de la població i la millora de la supervivència juvenil de la tortuga mediterrània (Testudo Hermanni) i un major risc d'extinció d'aquesta a causa d'una disminució de la incorporació de nous individus reproductors a la població de l'espècie.

La recerca, en la qual han participat els investigadors Albert Fernández-Chacón, Giacomo Tavecchia i Daniel Oro, de l'IMEDEA (CSIC-UIB), Víctor Homar i Arnau Amengual, del Grup de Meteorologia de la UIB, i Albert Bertolero, de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, ha estat publicada i destacada a la portada del mes d'octubre de la revista Global Change Biology, precisa que aquests processos poden variar segons la població i l'escenari climàtic considerat, però els resultats obtinguts indiquen que la variabilitat del clima augmenta el risc d'extinció en la majoria de poblacions d'aquesta espècie, llevat que se suprimeixin altres causes de mortalitat induïdes per l'home (per exemple, la caça furtiva, els incendis, la fragmentació de l'hàbitat).

L'estudi examina les conseqüències dels canvis en la precipitació i la temperatura prevists per al sud d'Europa en les dinàmiques poblacionals de l'amenaçada (i endèmica) tortuga mediterrània, amb l'objectiu de generar resultats significatius per a l'aplicació de mesures de conservació d'acord amb el canvi climàtic.

L'anàlisi de les dades de captura-recaptura recollides entre 1988 i 2009 al Delta de l'Ebre va permetre obtenir taxes de supervivència i avaluar els efectes de la variabilitat climàtica observada durant aquests anys sobre la supervivència local de les tortugues. L'estudi científic va detectar que la quantitat de precipitació hivernal afectava la supervivència anual de les tortugues juvenils. Aquesta relació entre clima i supervivència va ser utilitzada en una simulació, realitzada pel Grup de Meteorologia de la Universitat de les Illes Balears, per predir el futur d'aquesta població utilitzant tres possibles escenaris climàtics futurs (àrid, humit i intermedi). Aquest exercici es va repetir amb altres deu poblacions de tortugues estudiades en altres localitats del sud d'Europa (Espanya i Grècia) per elaborar un mapa del risc d'extinció que englobàs tota la distribució geogràfica de l'espècie.

Els resultats varen demostrar que en un escenari àrid, el risc d'extinció s'accentua a causa d'una manca de reclutament (incorporació de nous individus reproductors a la població). Emperò, es varen detectar diferents graus de risc al llarg de l'àrea de distribució de l'espècie a causa de diferències locals en la precipitació i la presència o absència de pertorbacions no climàtiques (predadors, incendis, recol·lecció il·legal). El major risc d'extinció es va obtenir per a localitats en les quals els models climàtics pronosticaven hiverns molt secs i on, a més, hi havia altres factors addicionals de mortalitat derivats de l'existència de pertorbacions no climàtiques.

El canvi climàtic es considera una amenaça a mitjà i llarg termini per a moltes poblacions animals. Emperò, la relació entre clima i dinàmiques poblacionals futures roman sense examinar en moltes espècies, amenaçades ja que els canvis climàtics són espacialment heterogenis i díficils de predir. Així, la recerca permetrà als gestors dissenyar estratègies de maneig per a l'espècie considerant les previsions de canvi climàtic a escala global i ajudarà en la presa de decisions sobre les accions de conservació més adequades per a cada població de l'espècie.

L'estudi ha estat finançat pel Parc Natural del Delta de l'Ebre (Generalitat de Catalunya), el Ministeri de Ciència i Innovació, el Consell Interdepartamental d'Investigació i Innovació Tecnològica (CIRIT) i el projecte de recerca MEDICANES.

Referència bibliogràfica
Albert Fernández-Chacón, Albert Bertolero, Arnau Amengual, Giacomo Tavecchia, Víctor Homar i Daniel Oro. (2011) «Spatial heterogeneity in the effects of climate change on the population dynamics of a Mediterranean tortoise». Global Change Biology. Vol. 17(10), 3075-3088, doi: 10.1111/j.1365-2486.2011.02469.x

Documents relacionats

Data de publicació: 05/10/2011