Simulador d'accidents amb mercaderies perilloses

La tesi doctoral de José María Natta desenvolupa una eina informàtica per avaluar i quantificar les conseqüències d’accidents en el transport de gasos inflamables i de líquids derivats del petroli 

La tesi doctoral de José María Natta March, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha desenvolupat un programa informàtic que permet simular accidents en el transport de mercaderies perilloses, com poden ser les fuites de gasos inflamables o els vessaments de líquids derivats del petroli, i avaluar i quantificar les conseqüències que aquests successos poden provocar. La tesi l’ha dirigida el doctor José Ramón Bergueiro López, del Departament de Química de la UIB.

Tant els productes manufacturats com les matèries primeres (el carbó, el petroli i els seus derivats, etc.) s’obtenen en unes zones geogràfiques molt concretes i es consumeixen en altres, de manera que es fa necessari transportar-les i, en conseqüència, s’incrementa el risc que es produeixin accidents i episodis de contaminació. Les darreres estadístiques presentades per la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior revelen que el 53 per cent dels accidents de mercaderies perilloses per via terrestre a Espanya correspon a líquids inflamables i gasos. A les Illes Balears, el 89,9 per cent de les mercaderies que circulen per carretera són líquids derivats del petroli. Tot això fa necessari disposar d’eines que siguin capaces de simular els diferents successos que s’esdevenen o que es poden esdevenir en cas que es produeixi un accident.

En aquest sentit, la recerca de José María Natta aporta càlculs estadístics de la vulnerabilitat de les persones i els immobles que es poden veure afectats per aquests accidents, depenent de la distància i el temps d’exposició als impactes tèrmics o explosions. Així, per tal de desenvolupar el simulador, l’investigador ha estudiat i desenvolupat fórmules matemàtiques per simular i interpretar situacions relacionades amb les diferents mercaderies perilloses, com pot ser el vessament de líquids procedents de dipòsits o camions cisterna, l’evaporació i combustió dels vessaments, l’explosió de líquid bullent en expansió vaporosa (BLEVE), dolls de foc (jet-flame) i explosions. A més, també ha estudiat les tècniques d’intervenció dels serveis d’emergències i els diferents equips d’extinció d’incendis necessaris per intervenir en aquests incidents.

Tot plegat, l’eina informàtica desenvolupada per José María Natta representa un important avenç per a la gestió i la presa de decisions en els accidents amb mercaderies perilloses, atès que els responsables de la intervenció poden saber en tot moment les característiques i les propietats fisicoquímiques de la mercaderia perillosa involucrada en l’emergència i poden disposar d’una simulació teòrica quantificada de tot el que pot esdevenir en l’emergència.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: El programa informático APPO y su aplicación a los accidentes de mercancías peligrosas derivadas del petróleo.
  • Autor: José María Natta March
  • Programa de doctorat: Ciència i Tecnologia Química
  • Departament: Química
  • Director: José Ramón Bergueiro López 

Data de publicació: 02/03/2015