Signatura de l'acord que regula els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la UIB

L’acord, negociat amb sindicats i UIB, actualitza els complements retributius dels docents 

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, juntament amb els representants dels sindicats més representatius del professorat de la UIB, Maria Alarcón, d’UGT, Antoni Baos, de CCOO, i Gabriel Caldentey, de l’STEI, com també la presidenta del Comitè d’Empresa del personal docent i investigador de la UIB, Francina Orfila, i el president de la Junta de Personal docent i investigador de la UIB, Guillem X. Pons, han signat avui matí l’acord pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.

Els complements que regula l’acord tenen com a finalitat incentivar i estimular l’increment qualitatiu de l’activitat docent, investigadora, de desenvolupament tecnològic i de transferència del coneixement del personal docent i investigador de la UIB.

L’acord és fruit de la negociació amb els sindicats i la UIB i, per primera vegada i de manera progressiva, possibilita que els funcionaris interins i els contractats doctors interins puguin demanar els complements, dels quals fins ara estaven exclosos.

El decret que regula aquest acord va ser aprovat en Consell de Govern el passat 10 de febrer, i la Direcció General d’Universitats i d’Ensenyaments Superiors ja ha elaborat i publicat (BOIB 16/02/2017) el protocol d’avaluació per a la valoració de cada un dels mèrits i per establir el mínim de puntuació necessària per obtenir cada tipus de complement. Els propers dies el Consell Social de la UIB obrirà la convocatòria per a l’any 2017.        

Acord amb importants novetats
L’acord plasmat al nou decret que regula els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) estableix els requisits per poder sol·licitar aquests complements amb importants novetats.

El decret estableix tres tipus de complements: docència i formació permanent, activitat investigadora, i excel·lència investigadora i transferència del coneixement. A partir d’ara, tots s’unifiquen i passen a tenir una vigència de sis anys.

Per primera vegada, el nou decret possibilita que els funcionaris interins i els contractats doctors interins puguin demanar els complements, dels quals fins ara estaven exclosos. La implantació serà progressiva.  A partir de 2017, els interins podran demanar i cobrar el complement de docència, a partir de 2018, el d’investigació, i a partir de 2019, el d’excel·lència investigadora i transferència del coneixement.

A més, per a tota la plantilla es recupera i s’actualitza el complement d’excel·lència investigadora i transferència del coneixement, el qual va quedar suspès al llarg de la passada legislatura.

Cal destacar altres novetats pel que fa al complement de docència i formació permanent, atès que l’anterior decret es va aprovar en el context de la incorporació a l’espai europeu d’educació superior, prevista per al 2010, la qual cosa va suposar una profunda transformació tant pel que fa a l’estructura de les titulacions com a la metodologia docent. Una vegada completat aquest procés d’adaptació, resulta imprescindible revisar els mèrits docents per adaptar-los a la situació actual. En aquesta línia, en el corresponent protocol d’avaluació dels complements s’han actualitzat una sèrie de mèrits que havien quedat obsolets i s’hi han incorporat altres aspectes que tenen un pes important actualment en la docència universitària que no estaven prevists en el decret anterior.

D’altra banda, l’Estratègia Universitat 2015 per a la modernització del sistema universitari espanyol del segle XXI, liderada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, estableix com a tercera missió de la Universitat, a més de l’ensenyament i la recerca, la transferència del coneixement, el compromís social i la col·laboració amb altres institucions. En aquest sentit, el present decret augmenta el pes específic i el nombre dels mèrits possibles relacionats amb la transferència del coneixement al complement d’excel·lència investigadora i transferència de coneixement, a fi d’equilibrar els dos vessants.

Així mateix, s’incorpora el concepte d’organisme de recerca de prestigi reconegut, que permet ampliar el nombre de centres de recerca en els quals es pot acreditar la tasca investigadora amb la inclusió dels organismes de recerca dependents de la Comunitat Autònoma, així com tots els organismes públics de recerca (OPI) que depenen de l’Administració General de l’Estat, i no únicament del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), com succeïa en el decret anterior. 

Data de publicació: 23/02/2017