Seixanta anys d'història de l'Hospital de Sant Joan de Déu

La tesi doctoral de Joaquim Boronat Rom aborda l'evolució d'aquesta institució sanitària creada a mitjan segle XX a Palma 

La tesi doctoral de Joaquim Boronat Rom, defensada a la Universitat de les Illes Balears, és un treball d’investigació històrica sobre l’Hospital de Sant Joan de Déu (HSJD) de Palma (abans Sanatori Infantil de Sant Joan de Déu) al llarg de més de sis dècades. L'estudi, que han dirigit la doctora Berta Paz Lourido i el doctor Joan March Noguera, inclou un període temporal que s’inicia l’any 1952, quan aparegué la primera comunitat dels germans hospitalaris a Palma, inclou la inauguració del centre com a Sanatori Infantil de Sant Joan de Déu l’any 1955, i una crònica temporal i detallada del centre hospitalari que acaba l’any 2015.

L'investigador ha plasmat la realitat històrica sota la qual l’Orde Hospitalari (OH) ha promogut i dirigit al llarg de seixanta anys una institució sanitària sota l’esperit i el carisma de sant Joan de Déu, aportant un valor d’hospitalitat a la societat balear i fent les adaptacions sanitàries que en cada moment exigien les necessitats de la societat balear.

L'estudi recull en un primer bloc els capítols que corresponen a les circumstàncies inicials de la donació d’un llegat a l’OH per part del filantrop mallorquí Ramon Vallespir; la realització del projecte d’implantació del sanatori infantil; la tria del lloc físic de construcció del centre; el naixement de la primera comunitat d’hospitalaris; l’estudi del marc sanitari general existent a Mallorca a l’època i un estudi especial referent a la importància de la poliomielitis a la societat balear.

Un segon grup de capítols són els dedicats al primitiu Sanatori Infantil de Sant Joan de Déu; la conversió en un hospital d’adults; l’evolució cap a un hospital geriàtric i finalment la fase actual, des de 2007 a 2015, en què l’HSJD inicia una dedicació especialitzada en la promoció de l’autonomia de la persona.

També s'adjunten uns capítols complementaris que aporten aspectes relacionats i propis de la iniciativa dels santjoanistes, com per exemple: la creació de les escoles d’Ajudant Tècnic Sanitari (ATS) i de Fisioteràpia; les relacions amb la societat civil mallorquina i balear, així com l’obra benèfica dels santjoanistes i les relacions i els acords amb altres institucions sanitàries balears alienes a l’OH (Seguretat Social, Mútua Balear, Hospital Militar), amb la Universitat de les Illes Balears i amb el Cos de Bombers de Palma.

En un darrer bloc es tracten els aspectes que atenyen el futur de l’HSJD i les conclusions de la tesi. Als apèndixs 1 i 2 es presenta l’evolució posterior que ha sofert el conjunt dels centres sanitaris de l’illa de Mallorca i les tècniques quirúrgiques aplicades.

Com a fruit d'aquest treball, Joaquim Boronat conclou que l’HSJD s’ha caracteritzat per ser un centre avançat en la lluita contra la poliomielitis, oferir cirurgia de l’adult i suport sociosanitari, introduir la geriatria i, finalment, orientar la seva acció cap a la promoció de l’autonomia de la persona.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: El Hospital de San Juan de Dios, Palma de Mallorca. Una institución sanitaria imprescindible.
  • Autor: Joaquim Boronat Rom
  • Programa de doctorat: Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
  • Directors: Berta Paz Lourido i Joan March Noguera 

Data de publicació: 16/07/2018