Satisfacció moderada a la UIB per l'aportació econòmica de la Conselleria d'Educació i Universitat per a l'any 2017

El conseller d'Educació i Universitat, doctor Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, han presentat l’aportació econòmica del Govern a la UIB per a l’any 2017. A la presentació han estat acompanyats, per part de la Conselleria, del director general de Política Universitària i Ensenyament Superior, doctor Juan José Montaño, i del secretari general, senyor Francesc Gálvez. Per part de la UIB, s'ha comptat amb la presència de la gerent, senyora Antònia Fullana, i del vicerector d’Economia i Infraestructures, doctor David Pons.

La Conselleria d’Educació i Universitat incrementa l’aportació econòmica a la Universitat per a 2017 en un 6,8 per cent, principalment per millorar el finançament dels estudis oficials, les condicions laborals del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis, i per impulsar una sèrie d’infraestructures que són estratègiques per al campus universitari mitjançant fons FEDER.

La Conselleria ha anunciat també que durant el present any acadèmic 2016-17 es preveu dissenyar un nou model de finançament basat en contractes programa, és a dir, mitjançant l’establiment d’un conjunt consistent d’indicadors objectius –bàsicament de rendiment acadèmic, de productivitat científica i de transferència de coneixement, i de comptabilitat analítica–, la rendició de comptes, i el finançament addicional per a l’assoliment d’objectius estratègics prèviament pactats.

Un increment global del 6,8 per cent per a 2017

El pressupost que ha elaborat la Conselleria d’Educació i Universitat preveu una aportació global a la UIB per a 2017 de 63.258.354 euros. Això suposa un augment de 4.022.693 euros, un 6,8 per cent d’increment, respecte de l’any 2016.

Satisfacció moderada a la UIB

El doctor Llorenç Huguet, rector de la UIB, va manifestar a la darrera sessió del Consell de Govern i també a la roda informativa a la Conselleria d’Educació i Universitat «una satisfacció moderada pel que s’ha assignat de nominativa corrent. La nominativa corrent de 2017, sense tenir en compte el pluriennal corresponent als estudis de Medicina, experimenta un increment del 5,49 per cent respecte de 2016 (58,4 milions d’euros enfront dels 55,3 milions d’euros de 2016).

D’altra banda, el Rector afegeix que «no s’ha incrementat la transferència destinada a inversions que havíem demanat per corregir deficiències antigues d’inversions generals i que preteníem igualar a la que teníem el 2009, en aquesta legislatura. No obstant això, en la mesura de les nostres possibilitats, continuarem millorant laboratoris, tant pel que fa a necessitats docents com de recerca».

El pressupost també inclou noves inversions lligades al programa operatiu FEDER 2014-2020:

  •       Millora de la infraestructura de Campus Extens: 100.000 euros
  •       Administració electrònica:                                280.000 euros
  •       Ed. Interdepartamental II:                               100.000 euros 

Segons el Rector: «aquesta proposta que hem rebut ens ha de permetre fer un pressupost digne, prioritzant les actuacions de millora per l'alumnat, PAS i PDI». 

Notícia relacionada

Data de publicació: 17/11/2016