Quins factors intervenen en la supervivència del càncer de pròstata?

La tesi doctoral d’Antoni Barceló Obrador conclou que el grup de risc del pacient, l’estructura dels teixits del tumor, el tractament i l’existència d’altres malalties condicionen l’evolució de la malaltia 

El càncer de pròstata és, en homes, el segon càncer més freqüent en el món i el primer a la Unió Europea i a Espanya. Pel que fa a la mortalitat, en tot el món, ocupa la sisena posició, mentre que a la Unió Europea i a Espanya ja ocupa la tercera posició.

A dia d’avui, la informació existent sobre els factors que intervenen en la supervivència del càncer de pròstata es escassa. Això dificulta poder oferir, en el moment del diagnòstic, un pronòstic als pacients que en pateixen i també poder mesurar els progressos en la lluita contra el càncer.

L’objectiu de la tesi doctoral d’Antoni Barceló Obrador, defensada a la Universitat de les Illes Balears fou identificar els factors que intervenen en la supervivència i en el risc de morir dels pacients diagnosticats de càncer de pròstata.

La investigació es va dur a terme en el Registre de Càncer de Mallorca, de la Direcció General de Salut Pública i Participació, amb la revisió de les històries clíniques de pacients diagnosticats de càncer de pròstata durant el període 2006-2011, als quals se’ls va fer un seguiment fins al 31 de desembre de 2014. Una de les fortaleses d’aquesta tesi és, de fet, l’elevat nombre de pacients a qui s’ha fet el seguiment, concretament 2.921. Una altra és que s’ha treballat amb dades poblacionals.

Per analitzar les dades es varen fer servir tècniques d’estadística descriptiva, taules de contingència bivariada, mètodes de Kaplan-Meyer, actuarial i de regressió de Cox. També es va utilitzar el procediment d’imputació múltiple per superar la manca d’informació que ocasionen les dades perdudes, problema molt freqüent en les investigacions en el camp de les Ciències de la Salut.

Els resultats obtinguts indiquen que la supervivència del càncer de pròstata està influenciada pel grup de risc del qual forma part el pacient, per l’estructura dels teixits que formen el tumor o histologia, pel tractament i per la coexistència d’altres malalties o comorbilitat. La inclusió d’un pacient en un grup de risc o en un altre es fa en funció de l’extensió del tumor, de l’agressivitat d’aquest tumor i del valor de l’antigen prostàtic o PSA. Així, pacients del grup de risc molt alt han mostrat una supervivència inferior als pacients inclosos en els altres grups de risc. La histologia adenocarcinoma ha estat la més freqüent i la que més bona supervivència ha presentat. Pel que fa als tractaments, el tractament local ha presentat els millors resultats de supervivència i el tractament sistèmic, els pitjors. Finalment, s’ha vist que la supervivència minva amb l’augment de la comorbilitat.

Finalment, l’autor apunta la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les malalties concretes que podrien determinar una menor supervivència del càncer de pròstata i continuar investigant en mètodes de detecció precoç per als individus de risc molt elevat, atès que són els qui presenten una supervivència pitjor.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Doctorand: Antoni Barceló Obrador
  • Títol: «Estudio de alta resolución de los factores asociados a la supervivencia en el cáncer de próstata»
  • Directors: María José Ramos Monserrat i Juan José Montaño Moreno       
  • Programa de doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença 

Data de l'esdeveniment: 05/02/2021

Data de publicació: 05/02/2021