Quins factors influeixen en la reaparició del carcinoma hepatocel·lular?

La tesi doctoral de Francesc Xavier Molina Romero és la primera que s'ha defensat a la Facultat de Medicina de la UIB 

El carcinoma hepatocel·lular (CHC) és un càncer amb elevada prevalença que representa del 70 al 80 per cent dels tumors hepàtics primaris. Actualment és la cinquena neoplàsia més freqüent en homes al món (523.000 casos/any; 7,9 per cent de tots els càncers) i la setena més freqüent en dones (226.000 casos/any; 6,5 per cent de tots els càncers). És la segona causa de mort més freqüent per càncer del món. Està associat amb certs factors de risc, i els més importants són els virus de l’hepatitis B i C.

La resecció quirúrgica és la primera opció terapèutica per als tumors que apareixen en fetges no cirròtics (5 per cent dels casos a Occident i 40 per cent dels casos a Àsia), on es poden realitzar grans reseccions amb un baix risc de complicacions. No obstant això, a Espanya, la majoria dels CHC (més del 90 per cent) apareixen per sobre d’una malaltia hepàtica crònica, normalment en fase cirròtica. En aquest context, no és possible fer reseccions grans, pel risc d’insuficiència hepàtica postquirúrgica, fet que limita aquesta opció terapèutica. En els malalts amb cirrosi compensada és fonamental una correcta selecció dels potencials candidats a resecció quirúrgica analitzant-ne el grau de reserva funcional.

En aquesta línia, la tesi doctoral de Francesc Xavier Molina Romero, la primera que s'ha defensat a la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears, ha estudiat 55 variables en 68 casos intervinguts d’hepatocarcinoma (14 paràmetres corresponents al malalt i la seva hepatopatia, 8 variables de la cirurgia, 8 variables del postoperatori, 14 variables corresponents al tumor hepàtic i 11 variables del seguiment).

La seva recerca ha tingut com a objectiu analitzar la morbimortalitat dels malalts sotmesos a una resecció hepàtica per un CHC i determinar si hi ha factors predictius d’aquesta morbimortalitat. A més, ha analitzat la taxa de recidiva tumoral global, la recidiva precoç i la tardana dels malalts intervinguts, i també ha determinat la supervivència actuarial i la supervivència lliure de malaltia en els malalts sotmesos a una resecció hepàtica per un CHC. En el marc d'aquesta recerca, Molina ha determinat els factors pronòstics que influeixen en la recidiva, la supervivència actuarial i la supervivència lliure de malaltia, classificats segons els factors dependents de l’estat previ del malalt, dependents de l’hepatopatia de base, dependents de la cirurgia hepàtica, dependents de les característiques del tumor i dependents del seguiment postoperatori. Finalment, ha analitzat l’evolució dels paràmetres operatoris i peroperatoris en distints períodes de temps de la nostra sèrie, i ha comparat els resultats obtinguts amb els resultats estàndard acceptats en la literatura actual.

D’acord amb els resultats obtinguts, després de l’anàlisi de la morbimortalitat, la recidiva tumoral (global, precoç i tardana), la supervivència actuarial i la supervivència lliure de malaltia, podem dir que els resultats de la sèrie s’adeqüen a les dades publicades i acceptades en la literatura en el tractament quirúrgic mitjançant resecció amb intenció curativa dels malalts amb carcinoma hepatocel·lular.

L’estadi tumoral i el gradient de pressió portal s’han relacionat de forma directa amb un major risc de recidiva global. La presència d’invasió vascular pel tumor ha estat un factor de mal pronòstic respecte a la recidiva tumoral precoç. El contrari ha passat amb la presència d’hepatitis C, que ha estat un factor de bon pronòstic en la incidència de recidiva tumoral precoç. La morbilitat en el postoperatori i l’estadi tumoral han influït en una major taxa de recidiva tumoral tardana. Els malalts que tenen tumors amb invasió vascular tenen un pitjor pronòstic respecte a la supervivència i la supervivència lliure de malaltia no descrita anteriorment. La supervivència lliure de malaltia només s’ha vist influenciada de forma negativa per la presència d’invasió de la càpsula tumoral.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Resección hepática con intención curativa de pacientes con carcinoma hepatocelular. Valoración de los factores pronósticos de recidiva y supervivencia.
  • Autor: Francesc Xavier Molina Romero
  • Programa de doctorat: Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
  • Director: Francisco Javier González Argenté 

Data de publicació: 17/07/2018