Què estan disposats a pagar els visitants de l'Albufera de Mallorca per salvar les seves aus?

La tesi doctoral de Michela Faccioli investiga com alguns desafiaments associats a l'efecte del canvi climàtic influeixen en la valoració econòmica dels beneficis socials de la preservació de les zones humides 

En un context en el qual els aiguamolls sofreixen creixents pressions antropogèniques, sobretot degudes al canvi climàtic, es percep com a urgent implementar polítiques d'adaptació per garantir que aquests ecosistemes segueixin aprovisionant els béns i serveis dels quals gaudeixen els individus. En aquest sentit, per justificar les inversions públiques i donar suport a la presa de decisions, és necessari quantificar en unitats monetàries els beneficis socials que la col·lectivitat obté de la preservació dels aiguamolls.

Atès que els béns i serveis ambientals aprovisionats per les zones humides no passen, en general, a través dels mercats, aquests valors se solen extrapolar mitjançant tècniques de valoració econòmica. No obstant la importància de l'anàlisi de valoració, aquesta tradicionalment ha estat incompleta, ja que s'han ignorat alguns importants desafiaments associats a la complexitat dels efectes del canvi climàtic, la seva incertesa inherent i la seva persistència (durada) en el temps, des del present fins al futur més proper i més llunyà, encara que s'esperi que aquests aspectes afectin el benestar social.

En un intent de mostrar la influència que aquests elements exerceixen sobre la valoració econòmica, el treball doctoral de Michela Faccioli, dirigit pels doctors Antoni Riera Font i Catalina M. Torres Figuerola, del grup de recerca sobre l'Anàlisi Econòmica dels Impactes del Turisme del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, s'ha basat en un estudi de valoració a la zona humida de l'Albufera (Mallorca), la més extensa de l'arxipèlag balear.

El treball s'ha realitzat sobre la base de mostres representatives d'una població de 23.172 individus, en gran majoria turistes, que han visitat l’Albufera durant el període d'estudi (15/04/2013 - 30/06/2013). L'exercici de valoració s'ha dissenyat tenint en compte que els impactes del canvi climàtic seran complexos i multifacètics, i afectaran tant les espècies d'aus característiques de la zona com les aus migratòries no característiques. També s'ha considerat que els impactes es produiran amb diferents nivells de probabilitat (100%, 80% i 60%), per reflectir la incertesa inherent als processos ecològics, i en diferents horitzons temporals, en el llarg i molt llarg termini (10 i 70 anys, respectivament).

Els resultats del treball de Michela Faccioli han mostrat que, en general, els individus es preocupen pels impactes del canvi climàtic sobre la zona humida, encara que les seves preferències són diferents segons les repercussions considerades. Així, els usuaris estarien disposats a pagar 1,31 euros per persona i dia si amb això es contribuís a reduir en una el nombre d'espècies característiques de l'Albufera que podrien desaparèixer de la  zona humida a causa del canvi climàtic. En canvi, estarien disposats a pagar 1 euro per persona i dia en el cas de les espècies migratòries no característiques.
Així mateix, l'estudi confirma que els individus són sensibles a la incertesa inherent associada als processos de canvi climàtic. Enfront dels 1,31 euros per persona i dia que estan disposats a pagar per reduir en una el nombre d'espècies d'aus característiques que es perdrien a causa del canvi climàtic, suposant que la probabilitat d'ocurrència de la pèrdua ambiental sigui del 100 per cent, els usuaris pagarien gairebé el doble (2,43 euros per persona i dia) si la probabilitat d'aquest impacte negatiu fos del 80 per cent, i més del doble (2,75 euros per persona i dia) si la probabilitat d'aquest escenari fos del 60 per cent.

D'altra banda, els usuaris no es mostren sensibles a l'horitzó temporal en el qual els impactes tindran lloc, expressant les mateixes preferències per la conservació ambiental en el llarg i molt llarg termini, a causa de preocupacions lligades a qüestions de sostenibilitat o equitat entre generacions.

Els resultats obtinguts per Michela Faccioli en el marc de la seva tesi doctoral són importants no només per informar sobre la gestió de zones humides en un context de canvi climàtic, sinó també per guiar els experts de valoració econòmica. En aquest sentit, els resultats indiquen que els desafiaments associats a la complexitat, incertesa inherent i persistència en el temps, típics de problemes ambientals com el canvi climàtic, haurien de ser considerats en els escenaris de valoració. 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Challenges in Economic Valuation of Wetland Protection under Climate Change Impacts.
  • Autora: Michela Faccioli
  • Programa de doctorat: Economia Aplicada
  • Departament: Economia Aplicada
  • Directors: Antoni Riera Font i Catalina M. Torres Figuerola 

Data de publicació: 08/01/2016