Propostes per modernitzar la regulació de les societats agràries de transformació

La tesi doctoral d’Emilio Mauleón Méndez ha elaborat una proposta per adaptar al context actual la regulació d’aspectes juridicoeconòmics i comptables de les SAT

Les societats agràries de transformació (SAT) són societats civils que tenen una finalitat economicosocial amb vista a produir, transformar i comercialitzar productes agrícoles, ramaders i forestals; fer millores en el medi rural, la promoció i el desenvolupament agraris, i prestar serveis comuns relacionats amb aquestes finalitats. Són entitats amb personalitat jurídica pròpia des de la seva inscripció registral que estan constituïdes bàsicament per titulars d’explotacions agràries i treballadors agrícoles, associats per participar activament en l’entitat en benefici de tots els socis, d’estructura corporativa i, a priori, democràtica, de capital variable i amb responsabilitat patrimonial limitada per decisió dels socis.

Aquestes entitats estan regulades pel Reial decret 1776/1981 i per l’Ordre del Ministeri d’Agricultura del 14 de setembre de 1982, que més de trenta anys després no s’han actualitzat. Això fa que el marc jurídic de les SAT sigui obsolet i allunyat al món del Dret, de la comptabilitat i de l’empresa actual. A més, a diferència d’altres entitats, aquest marc jurídic presenta una flexibilitat inusual en la regulació de les societats i deixa sense regular importants aspectes jurídics i econòmics, la qual cosa fa que els socis tinguin un ampli marge de maniobra per a la regulació en els estatuts. Així, poden conviure SAT molt distintes en funció de la seva configuració estatutària.

En aquest marc, la tesi doctoral d’Emilio Mauleón Méndez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha estudiat tota la documentació del Registre de societats agràries de transformació de les Illes Balears per analitzar les clàusules estatutàries i la praxi comptable que regeix en aquestes societats. La tesi l’han dirigida el doctor Carlos J. Pomar Castellano, del Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB, i el doctor Carlos Vargas Vasserot, del Departament de Dret Mercantil de la Universitat d’Almeria.

La recerca d’Emilio Mauléon ofereix solucions a múltiples qüestions juridicoeconòmiques de les SAT i proposa unes normes sobre aspectes comptables per a aquestes empreses. La proposta de regulació comptable ofereix una norma sobre la qualificació comptable del capital; sobre la valoració de les operacions del soci realitzades amb la seva pròpia SAT; i un nou model de compte de resultats. A més, incorpora revelacions en la memòria, entre les quals destaca informació en matèria social; i inclou nombroses millores en el procés de formulació, verificació, aprovació i dipòsit dels comptes anuals, i fa un especial èmfasi en la seva publicitat registral.

Amb les propostes d’actualització de la regulació econòmica de les SAT, es milloren els drets del soci i dels creditors i tercers, la qual cosa condueix a una seguretat més gran en el trànsit mercantil. La modernització proposada en la regulació comptable comporta una informació comptable de més qualitat.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Régimen económico y contable de las sociedades agrarias de transformación (SAT)
  • Autor: Emilio Mauleón Méndez
  • Programa de doctorat: Economia de l’Empresa
  • Departament: Economia de l’Empresa
  • Directors: Carlos J. Pomar Castellano i Carlos Vargas Vasserot

Notícia relacionada

Data de publicació: 26/01/2016