Presa de possessió de professors col·laboradors, contractats doctors, titulars, catedràtics d'universitat, degans i funcionaris de carrera

Dimarts, 14 de desembre, en presència de la Rectora de la UIB, Montserrat Casas, el Secretari General, Federico Garau, i altres membres del Consell de Direcció de la UIB, han pres possessió com a funcionaris de carrera de l'escala de tècnics mitjans en tecnologies de la informació i comunicacions els senyors Simó Genestra Amengual, Juan Jiménez Herranz i Nicolau Roca Barceló, i com a funcionari de carrera de l'escala administrativa, la senyora Patrícia Alcover Pascual.

El senyor Francesc Josep Forteza Oliver ha pres possessió com a professor col·laborador, i els senyors Antonio Casero Martínez i Joan Josep Estrany Bertos, com a professors contractats doctors.

Per altra banda, els senyors Juan José Montaño Moreno, Óscar Valero Sierra, Antoni Aguiló Pons, Ricardo Alberich Martí i Cristina Suárez Gómez, han pres possessió com a professors titulars d’universitat.

Han signat com a degans els senyors Marco Antonio Robledo Camacho, degà de la Facultat de Turisme, i Josep Lluís Oliver Torelló, degà de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears.

També han pres possessió com a catedràtics d’universitat, la senyora Concepció Gotzens Busquets i el senyor Federico Francisco Garau Sobrino.

Data de publicació: 14/12/2010