Plantes mediterrànies a la teulada contra el canvi climàtic

La tesi doctoral de Veriozka Azeñas Mallea avalua l'adequació de sis espècies de plantes natives del Mediterrani per emprar-les en cobertes enjardinades  

El ràpid creixement de les ciutats és considerat un motor del canvi global, per la qual cosa les ciutats poden ser considerades òptimes per plantejar mesures de mitigació. Així han sorgit pràctiques alternatives com la implantació de cobertes enjardines extensives, l'interès de les quals radica en la sinergia dels diversos beneficis ambientals que es considera que són capaços de brindar. El component clau de les cobertes enjardinades és la vegetació i aquesta es veu limitada per les condicions ambientals típiques del clima mediterrani.

La tesi doctoral de Veriozka Andrea Azeñas Mallea, defensada a la Universitat de les Illes Balears, parteix de la hipòtesi que les característiques que han permès a espècies natives del Mediterrani adequar-se a les condicions d'estrès abiòtic que caracteritzen els seus hàbitats naturals els permetrien respondre adequadament a les condicions de coberta enjardinada extensiva, caracteritzada per l'estrès hídric, forts vents, elevada incidència de radiació, així com per la baixa disponibilitat de nutrients.

Aquest estudi pretén millorar la comprensió de les respostes de sis espècies natives,  Asteriscus maritimus (pare-i-fill), Brachypodium phoenicoides, Crithmum maritimum (fonoll marí), Limonium virgatum (coca marina), Sedum sediforme (arròs de pardal) i Sporobolus pungens, en condicions de coberta enjardinada extensiva, amb l'objectiu d'avaluar la seva adequació per a la implementació en cobertes enjardinades extensives, i les funcionalitats ambientals que aquestes impulsen en condicions de clima mediterrani.

L'estudi conclou que les espècies estudiades varen mostrar, de forma general, una bona adaptació a les condicions de coberta enjardinada extensiva implementada en regions amb clima mediterrani, i al reg limitat, amb bon valor estètic i adequada cobertura d'àrea, i que permeten un ús sostenible de l'aigua per a reg. Així, també es va evidenciar la capacitat de la vegetació, en particular de les espècies estudiades, per contribuir als serveis ecosistèmics que s'esperen d'una coberta enjardinada extensiva, entre els quals hi ha: la gestió d'aigua de vessament i la capacitat de segrest de carboni i d'aïllament tèrmic. S'ha vist que cada espècie ofereix diferents resultats segons el servei a potenciar. Resulta rellevant la divulgació de les troballes de la tesi, a fi de donar a conèixer els beneficis d'invertir en una coberta enjardinada i l'aportació que significa utilitzar espècies natives en les cobertes.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Evaluation of native Mediterranean plant species for extensive vegetated roofs and enviromental performance
  • Autor: Veriozka Andrea Azeñas Mallea
  • Programa de doctorat: Biologia de les Plantes
  • Departament: Biologia
  • Director: Javier Gulías León 

Data de publicació: 10/10/2017