Nous sensors capaços de reconèixer i capturar contaminants mediambientals

La tesi de Paulino Duel de Juan sintetitza receptors orgànics que permeten detectar cations de metalls pesants, radioactius i d'interès econòmic

L’activitat antropogènica sobre el medi ambient produeix efectes nocius que contaminen la biosfera. Els contaminants ambientals derivats de les activitats humanes tenen un impacte perjudicial a curt i llarg termini. Els avanços científics per detectar i eliminar aquests contaminants del medi s’han convertit en un focus de recerca important en els darrers anys.

En aquest context, la tesi doctoral de Paulino Duel de Juan, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha dissenyat i estudiat nous receptors específics per al reconeixement i la captura de contaminants mediambientals, com els cations de metalls pesants o radioactius, o cations de metalls d'interès econòmic, com l'or i la plata.

En concret, l’investigador ha sintetitzat una gran varietat de receptors orgànics derivats d'esquaramides que, mitjançant reaccions d’acoblament, s’han utilitzat per recobrir nanopartícules de magnetita, un òxid de ferro altament magnètic. Aquests nanomaterials han demostrat afinitat per cations de metalls pesants, com mercuri i plom, així com per cations metàl·lics d’interès econòmic, com plata i or.

A més, l’estudi ha permès descriure un sensor capaç de reconèixer mercuri en una dissolució aquosa i també dissenyar una metodologia sintètica ràpida, de tres minuts, que permet reconèixer cations de metalls radioactius, com l’estronci, l’itri i l’urani.

Per fer-ho, l’investigador ha aplicat dues branques de la ciència: la nanotecnologia i la química supramolecular. Per una banda, la nanotecnologia estudia els processos a escala nanomètrica que, mitjançant l’ús de nanomaterials, demostra grans avanços en el reconeixement i la captura de gran varietat de contaminants ja establerts i emergents en els últims anys. Per altra banda, la química supramolecular estudia les interaccions entre espècies químiques mitjançant forces intermoleculars.

 

Fitxa de la tesi doctoral

Autor: Paulino Duel de Juan

Títol: «Síntesis y Caracterización de Nanomateriales Híbridos para la captura de Iones de interés Medioambiental»

Directors: Dr. Jeroni Morey Salvà i Dra. María de las Nieves Piña Capó

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Data de publicació: 03/10/2022