Modelant l'expansió de la malaltia de Pierce de la vinya

La producció vinícola és delmada en alguns llocs per la malaltia de Pierce, causada pel bacteri Xylella fastidiosa.

Els investigadors plantegen un model que té en compte l'efecte de la temperatura ambiental per veure com el canvi climàtic n’afectarà l’expansió. 

Un nou estudi liderat per científics de l’IFISC (CSIC-UIB) i amb participació d'investigadors de l'empresa pública Tragsa, del Departament de Geografia de la UIB i del ICA-CSIC, prediu el risc que la malaltia provocada per Xylella fastidiosa a la vinya es propagui i s’estableixi a escala mundial. En l'estudi, publicat a la revista Communications Biology, els autors proposen un model que reprodueix on es pot establir el patogen en funció de la temperatura ambiental alhora que estima la seva evolució en el futur. Integrant al model dades climàtiques espaciotemporals d'alta resolució i escenaris d'infectivitat diferents, l'estudi mostra com, malgrat que les zones de risc epidèmic alt són marginals actualment fora dels EUA, per a 2050 se’n preveu una expansió a escala global.

La malaltia de Pierce (abreujat PD del seu nom en anglès) és causada pel bacteri Xylella fastidiosa i es transmet entre plantes per insectes vectors, en concret, el Philaenus spumarius a Europa. La PD es va originar al continent americà i és una malaltia que afecta la vinya i que comporta grans pèrdues econòmiques. A més, provoca estrès hídric a les plantes per les oclusions que causa el bacteri en el xilema. Aquesta malaltia pot arribar a causar la mort de la planta. El comerç internacional de plantes amplia l'àrea de distribució geogràfica del patogen, la qual cosa suposa una nova amenaça per a la viticultura mundial. Per avaluar la incidència potencial de la PD, els investigadors han construït un model epidemiològic dinàmic basat en la resposta de 36 varietats de vinya al patogen en assajos d'inoculació i en la distribució dels vectors. Els processos epidemiològics clau impulsats per la temperatura, com ara el desenvolupament de símptomes i la recuperació hivernal per acumulació de fred, s'han modelitzat integrant dades climàtiques espaciotemporals d'alta resolució des de 1981 fins a l'actualitat.
 
Els resultats mostren que les regions vinícoles principals es troben sobretot en zones de baix risc, de transició o amb risc epidèmic i taxes de creixement potencialment baixes d'incidència de PD. Actualment, a Europa, les zones de risc epidèmic amb taxes moderades o altes són marginals i es concentren principalment a les illes i costes mediterrànies. Aquestes zones es caracteritzen pels seus hiverns suaus, com per exemple l'illa de Mallorca. No obstant això, el model projecta que per a 2050 les zones de risc s'expandiran a escala global a causa de petits increments en la taxa de creixement de la malaltia a conseqüència del canvi climàtic. Es preveuen estius més calorosos i hiverns més suaus a l'oest d'Europa, la qual cosa incrementarà el risc d'epidèmia a zones que actualment són segures, com ara algunes regions del sud de França o nord de Portugal.
 
Aquest estudi analitza el risc d'establiment de la PD i destaca la importància de considerar la variabilitat del clima, la distribució dels vectors i el criteri d'invasió com a factors clau per obtenir mapes de risc més precisos que ajudin a reduir els efectes del patogen. El mateix bacteri Xylella fastidiosa és el causant de malalties de gran rellevància econòmica en altres cultius, com els ametllers (p. ex., a Mallorca) o les oliveres (amb gran afectació a l’Apúlia, Itàlia), així que s'espera que el model es pugui aplicar per predir el risc d'establiment d'aquestes altres malalties.
 
Referència bibliogràfica 

Giménez-Romero, A., Galván, J., Montesinos, M. et al. Global predictions for the risk of establishment of Pierce’s disease of grapevines. Commun Biol 5, 1389 (2022). https://doi.org/10.1038/s42003-022-04358-w 

Data de publicació: 03/02/2023