Millorar les habilitats comunicatives dels futurs professionals sanitaris

La tesi doctoral de Fátima Roso ha desenvolupat un programa d’entrenament psicoeducatiu orientat al desenvolupament de la competència oral en estudiants de l’àmbit sanitari 

La tesi doctoral de Fátima Roso Bas, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha desenvolupat un programa formatiu destinat a millorar l’habilitat de parlar en públic dels alumnes de titulacions sanitàries professionals. La tesi l’han dirigida la doctora Antònia Pades, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia, i la doctora Victòria Ferrer, del Departament de Psicologia.

Comunicar-se eficaçment és una destresa necessària per als professionals sanitaris i, de fet, l’habilitat de parlar en públic forma part d’una competència genèrica destacada en les noves titulacions de l’Espai europeu d’ensenyament superior. Ara bé, s’ha comprovat que parlar en públic és un dels principals estressors reconeguts de l’alumnat universitari i pot arribar a ser, en alguns casos, un factor limitant durant el desenvolupament dels estudis. La por de parlar en públic, la manca d’experiència i de coneixements sobre la manera com es pot fer un discurs són les principals variables que dificulten aquesta tasca.

Atesa aquesta situació, la tesi doctoral de Fátima Roso planteja quines estratègies ha de seguir el docent per afavorir el desenvolupament de la competència oral en l’alumnat universitari, a la vegada que incorpora un mètode d’avaluació i seguiment del desenvolupament d’aquesta competència. La investigadora ha construït i pilotat una eina d’observació sistemàtica (escala ECO) que, juntament amb mesures d’autoinforme, indica el desenvolupament de la competència oral en l’alumnat i, a la vegada, facilita l’emissió de la retroacció correctiva després de l’actuació de cada alumne.

L’objectiu principal de la tesi és, per tant, elaborar un programa d’entrenament psicoeducatiu en aquesta competència. Aquest programa és fruit de l’anàlisi de les experiències en diferents mostres entrenades: alumnes dels graus de Fisioteràpia i  Infermeria, de màster i un grup d’infermers professionals. Les variables que s’han tingut en compte per comprovar l’adquisició de la competència oral estan relacionades amb la por de parlar en públic, la confiança i la seguretat a l’hora de fer un discurs, la percepció de la competència per part de l’alumnat i variables observacionals que componen la conducta verbal i no verbal de parlar en públic.

Una vegada analitzats els resultats, es va comprovar que, després d’aplicar-se el programa d’entrenament, els alumnes varen obtenir una bona qualificació en mesures observacionals, va disminuir el temor a parlar en públic i va augmentar la seva confiança per enfrontar-se a aquesta situació. En general, els alumnes varen manifestar un alt grau de satisfacció i motivació durant el procés i varen presentar elevades expectatives d’autoeficàcia de la competència oral.

Així, els resultats obtinguts en la tesi doctoral de Fátima Roso han evidenciat el benefici que experimentaren especialment aquells alumnes que tenien més por i menys experiència de parlar en públic, ja que, a més d’augmentar les seves destreses, varen perdre por i augmentaren la seguretat i la confiança per parlar en públic després de la intervenció. 

Aquest programa, compost de tres sessions presencials amb una durada entre 5 i 6 hores aproximadament per alumne, a més del treball autònom i en grup, es basa en l’elevat grau de proximitat del professorat a l’alumnat per aconseguir un clima de treball cordial i de confiança i un increment de la motivació per aprendre de l’alumne. A més, el programa proposa una exposició gradual a la situació de parlar en públic i promou una retroacció detallada i immediata amb cada alumne,  mitjançant la qual el formador informa l’alumne de les modificacions que ha d’incorporar per millorar la seva actuació. 

La recerca apunta que la implementació d’aquest programa formatiu en l’àmbit universitari no només és viable sinó que, a més, és fàcilment transferible a la resta d’àrees de coneixement i a l’àmbit professional.  

Fitxa de la tesi doctoral 

  • Títol: Hablar en público: programa para desarrollar la competencia oral en profesionales de la salud.
  • Autor: Fátima Roso Bas
  • Programa de doctorat: Psicologia
  • Departament: Psicologia
  • Directores: Antònia Pades Jiménez i Victòria A. Ferrer Pérez 

Data de publicació: 06/06/2014