Millorar l'ensenyament de matemàtiques amb les noves tecnologies

La tesi doctoral de María Carrillo García ha dissenyat una proposta didàctica basada en l'ús de les TIC per ensenyar sistemes d'equacions lineals

La tesi doctoral de María Carrillo García, defensada a la Universitat de les Illes Balears, té com a finalitat dissenyar i implementar un ambient enriquit amb tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la millora de les matemàtiques, en particular dels sistemes d'equacions lineals de dues incògnites i dues equacions (llenguatge algebraic i representació dels sistemes) a tercer d'ESO. Amb aquest projecte es desitjava aconseguir que els estudiants aprenguessin més i milloràs la comprensió de les solucions dels sistemes lineals de dues variables, esperant que els discents entenguessin les relacions entre els diferents coeficients que intervenen en les equacions de les rectes i la representació gràfica d'aquestes, basant-se en els tres pilars bàsics d'aquest tema: les rectes, els sistemes i la classificació d’aquests. Per mitjà dels recursos tecnològics també es treballa un augment de la motivació dels discents per l'àrea de les matemàtiques.

El context de l'estudi ha estat un col·legi de la Regió de Múrcia (Cartagena, Espanya), en els nivells de segon, tercer i quart d'ESO, des del curs escolar 2009-2010 fins al curs 2016-17.

La tesi s'ha sustentat en el disseny d'una proposta didàctica en la qual té especial rellevància l'ús de diferents aplicacions de GeoGebra (creades en exclusiva per a aquest fi), que proporcionen un suport visual i manipulatiu (de manera electrònica), així com altre material interactiu i tecnològic que es presenta als alumnes. Igualment cal fer ressaltar una sèrie d'exercicis dissenyats perquè els alumnes puguin treballar el raonament d'aquesta part de la matèria (basant-se en les TIC). I, per descomptat, el suport pel qual tot és transmès, l'aula virtual, per mitjà de Moodle. Amb tots aquests recursos i les metodologies constructivistes i col·laboratives que formen la proposta dissenyada, s'ha pretès suplir les deficiències detectades respecte al desenvolupament imaginatiu, abstracte i de raonament. Es varen desenvolupar nous escenaris i mètodes d'aprenentatge, de manera que es pogués aconseguir l'aprenentatge significatiu necessari per a aquesta branca del saber.

El present treball ha obtingut com a resultats, en primer lloc, la millora del procés d'ensenyament-aprenentatge en integrar-hi les TIC, i una avaluació positiva quant a consecució dels continguts/estàndards/objectius propis del currículum, i l'aprenentatge significatiu. D'igual manera, la valoració positiva de la motivació i de les metodologies dissenyades ha estat favorable.

La major aportació d'aquesta tesi a la comunitat educativa i en concret a la investigadora és la proposta didàctica dissenyada, que millora l'acció docent; aquesta recerca està situada en l'àmbit de la tecnologia educativa.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Enseñanza de los sistemas lineales en Secundaria: Una propuesta de mejora a través de la integración de tecnologías
  • Autora: María Carrillo García
  • Programa de doctorat: Tecnologia Educativa: Aprenentatge Virtual i Gestió del Coneixement
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
  • Directors: M. Paz Prendes Espinosa i Francisco Esquembre Martínez

Data de publicació: 21/11/2017