Manifest de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB, en relació amb el Reial Decret 43/2015, del 2 de febrer

En relació amb el Reial Decret 43/2015, del 2 de febrer, la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears, per mitjà de la Junta de Centre reunida en sessió extraordinària dia 16 de març del 2015,

M  A  N  I  F  E  S  T  A

Primer.- Els estudis de grau actuals, que es començaren a impartir al curs 2009-2010, no han passat pel procés de verificació previst a l’article 24.2 del Reial Decret 1393/2007, del 29 d’octubre, per la qual cosa no compten encara amb avaluacions de qualitat externes i globals. La modificació de l’estructura dels estudis universitaris s’hauria d’emprendre a la vista d’anàlisis serioses de la situació actual sense renunciar a objectius de millora de la qualitat, amb els quals estam compromesos. Complementàriament a aquestes anàlisis –i encara amb més fonament quan no s’han fet– ens sembla imprescindible per a qualsevol reforma de l’estructura dels estudis universitaris un procés de diàleg previ amb tots els sectors implicats. Lamentam que aquest procés no s’hagi produït.

Segon.- Es desprèn de la redacció del Reial Decret que les universitats no estaran obligades a presentar plans d’estudis de grau de tres anys de durada (180 crèdits). Tanmateix, deixar oberta la possibilitat de fer-ho pot comprometre greument la qualitat i la percepció pública dels ensenyaments que s’imparteixen actualment, permet introduir diferències radicals entre titulacions amb la mateixa denominació i pot dificultar l’accés dels graduats al món laboral.

Tercer.- La nova redacció de l’apartat segon de l’article 12 del Reial Decret 1393/2007, modificada per l’article 2 del Reial Decret 43/2015, estableix que «En els casos en què una titulació de Grau tengui menys de 240 crèdits, les Universitats, d’acord amb allò que s’estableix a l’article 17 d’aquest Reial Decret, arbitraran mecanismes que complementin el nombre de crèdits de Grau amb el nombre de crèdits de Màster, de manera que es garanteixi que la formació de Grau és generalista i els continguts del Màster s’orientin cap a una major especialització». Aquesta disposició pot suposar una dificultat afegida a la transferència d’estudiants entre universitats, de manera que els estudiants veuran reduït el nombre de màsters als quals podran accedir per assolir una determinada especialització.

Quart.- Contràriament a la manera com la disposició citada al punt Tercer obliga les universitats a arbitrar mecanismes de complementació dels graus i màsters, el Reial Decret 43/2015 no obliga les comunitats autònomes a igualar els preus de les matrícules de grau amb les de màster. Això pot fer que l’accés a la mateixa formació que ofereixen els graus actuals suposi dificultats econòmiques insalvables per a molts de ciutadans.

La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears renova el compromís amb la qualitat dels estudis i expressa la voluntat que es mantenguin accessibles a tots els ciutadans que hagin assolit la preparació intel·lectual necessària, sense que hi pugui haver diferències relacionades amb el seu nivell d’ingressos. La universitat és un servei públic i la nostra societat ens exigeix un nivell de qualitat que la reestructuració proposada ni té en compte ni propicia. Per totes aquestes raons la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears

D E M A N A

la derogació del Reial Decret 43/2015. 

Data de publicació: 16/03/2015