L'exportació d'aigua i sediment en rius mediterranis

La tesi doctoral de Josep Fortesa Bernat investiga la variabilitat temporal i els factors que controlen la resposta hidrosedimentària en rius mediterranis 

Avaluar la resposta hidrològica i el transport de sediment en suspensió —volum d’aigua i sediment que passa per un torrent— a escala de conca de drenatge és fonamental per millorar el coneixement i la gestió dels recursos hídrics, inundacions, sequeres, transmissió de contaminats i l’erosió del sòl. La regió mediterrània ha rebut una atenció especial, ja que l’estacionalitat del seu clima promou grans diferències en la disponibilitat dels recursos hídrics entre anys i estacions. A més, els usos del sòl de la majoria de les conques mediterrànies han estat modificats per l’home durant segles, la qual cosa ha creat —amb la interacció de la litologia— un paisatge complex, que influencia la resposta hidrològica i el transport de sediments.

La tesi doctoral de Josep Fortesa Bernat, defensada a la Universitat de les Illes Balears, determina els patrons d’escolament i les dinàmiques del transport de sediment en conques mediterrànies representatives dels usos del sòl i litologies. La monitorització contínua del cabal i la concentració del sediment en suspensió en estacions hidromètriques durant períodes de temps representatius (és a dir, ≈5 anys) s’ha analitzat a 43 petites conques de drenatge (< 10 km2) de clima mediterrani arreu del món i, específicament, als torrents des Fangar i Búger, a l’illa de Mallorca, i al Fiume Carapelle, a la regió italiana de Pulla.

A les conques estudiades, els valors anuals d’exportació d’aigua i sediment obtinguts estan influenciats per la distribució espacial dels factors físics (litologia i usos del sòl) i estructures de conservació del sòl (marjades, parats i preses de laminació). A les conques des Fangar i Búger, les capçaleres boscoses caracteritzades per litologies carbonatades varen condicionar que els valors d’escorrentia (cabal) i transport de sediment fossin baixos, si es comparen amb estàndards d’ecosistemes mediterranis. Les zones baixes d’aquestes conques es caracteritzen per tenir més disponibilitat de sediment que les capçaleres per mor que tenen més desenvolupament edàfic gràcies a la presència de litologies margoses —més toves, però més erosionables— i relleus més suaus, que afavoreixen els usos agrícoles, els quals també generen més vulnerabilitat dels sòls enfront a l’erosió. No obstant això, en aquestes zones, les marjades i els parats protegeixen més el sòl de l’erosió, ja que laminen l’escorrentia. A la conca de Carapelle, els valors de transport de sediment foren més elevats que a les conques des Fangar i Búger, perquè les zones agrícoles amb cobertura vegetal estacional i les litologies menys permeables foren els factors físics impulsors del transport de sediment, generant així les grans contribucions de sediment. Per afegitó, a la conca de Carapelle, el col·lapse de preses de laminació afavorí l’erosió del llit del riu incrementant el volum de sediment.

Els resultats d’aquesta tesi confirmen que els factors físics (litologia i usos del sòl) i l’estat de preservació de les estructures de conservació del sòl (marjades, parats i preses de laminació) exerceixen un fort control sobre la resposta hidrològica i el transport de sediments. La distribució espacial, l’heterogeneïtat i la interacció entre aquests factors explicaren els volums d’aigua i de sediments exportats en les conques seleccionades. Per tant, la caracterització hidrogeomorfològica d’aquestes conques ha demostrat ser fonamental per comprendre els volums exportats d’aigua i sediment per avançar envers un procés de gestió de conques que ha de permetre simular múltiples escenaris futurs enfront al canvi d’usos del sòl i de l’escalfament global.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Assessing temporal variability and controlling factors on the hydrosedimentary response in Mediterranean catchments
  • Autor: Josep Fortesa Bernat
  • Programa de doctorat: Doctorat en Història, Història de l'Art i Geografia
  • Directors: Joan Josep Estrany Bertos i Jérôme Latron

Data de l'esdeveniment: 10/12/2020

Data de publicació: 10/12/2020