Les proves específiques d’admissió als estudis universitaris d'Educació Infantil i Primària de la UIB comencen el 21 de maig

La inscripció a la primera fase de la PAP_EDU acaba el 29 d’abril

Per segon any consecutiu, els alumnes que vulguin accedir a un grau d’Educació Infantil i/o Educació Primària a la UIB hauran d’haver superar prèviament les proves d’aptitud personal específiques PAP_EDU. També hauran de fer aquestes proves les persones que vulguin optar al doble grau d’Educació Infantil i Primària, que comença a impartir-se el pròxim curs 2022-23. Aquest requisit establert per la Facultat d’Educació de la UIB va instaurar-se de manera obligatòria ja el curs passat, després d’una sèrie de proves pilot que es varen dur a terme anys anteriors. Per aquest motiu, és indispensable que totes les persones que tinguin la intenció de sol·licitar plaça en un d’aquests tres estudis de la UIB en la convocatòria 2022-23 s’inscriguin ara a la PAP_EDU. El termini d’inscripció a la primera fase acaba el divendres 29 d’abril.

L’objectiu de les proves és incrementar la qualitat i el prestigi dels estudis de Mestre mitjançant la millora de la selecció dels alumnes de nou ingrés als estudis. A través d'aquestes proves, es pretén garantir que els alumnes de nou ingrés iniciïn els estudis amb un nivell de competències comunicatives, de raonament crític i logicomatemàtiques que tot aspirant a mestre hauria de tenir en iniciar-los.

Estructura de la PAP_EDU

La prova està formada per dues fase. En la fase escrita, que es farà el dia 21 de maig, els aspirants faran una prova de Competència Comunicativa i Raonament Crític (CCRC) i una altra de Competència Logicomatemàtica (CLOM).

Els aspirants que superin la fase escrita hauran de fer la fase oral, que es desenvoluparà entre els dies 28 i 29 de juny . Aquesta fase consistirà en una videopresentació individual, en la qual els aspirants hauran de presentar de manera audiovisual el seu perfil i les seves motivacions per ser mestre, i una entrevista grupal en la qual han de debatre, raonar i argumentar les seves posicions sobre un tema d’actualitat educativa.

La qualificació final d’aquestes proves serà «Apte» o «No apte». La superació d’una fase de la prova d’admissió, així com totes dues, té una vigència de dos anys.

Les persones que superin les proves d’admissió podran matricular-se als estudis d’Educació Infantil i d’Educació Primària, sempre que compleixin la resta de requisits d’accés a la Universitat.

Data de publicació: 27/04/2022