Les Unitats per la Igualtat de Gènere de les Universitats Espanyoles, entre les quals hi ha la UIB, han elaborat una guia de bones pràctiques per a la conciliació i el teletreball

La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU), de la qual en forma part l’Oficina per la Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la UIB, ha elaborat la guia de bones pràctiques per a les universitats titulada Teletrabajo y conciliación corresponsable en tiempos de COVID-19, que ha coordinat el subgrup de polítiques de conciliació corresponsable de la CRUE i de la Universitat coordinadora de la Xarxa.

La publicació està dirigida a les universitats i ofereix recomanacions i mesures per prevenir desigualtats i asimetries de gènere, que la pandèmia actual agreuja.

Comunicat de la RIUGEU

La RUIGEU proposa a les universitats espanyoles que es decantin per una conciliació corresponsable del teletreball en temps de la COVID-19.

La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària publica una guia de bones pràctiques per a les universitats, contextualitzada en la pandèmia actual.

La guia ofereix recursos per aspirar a l'excel·lència i proposa d’adaptar la normativa per prioritzar les necessitats de conciliació, tenint en compte la diversitat familiar i també la socioeconòmica.

S'eleven a la CRUE les recomanacions contingudes a la guia perquè n’estudiï l’assumpció i, si és possible, implanti les mesures suggerides.

La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) ha publicat la guia de bones pràctiques per a les universitats Teletrabajo y conciliación corresponsable en tiempos de COVID-19. El treball ha estat liderat per les Unitats d'Igualtat de les Universitats, que coordina el subgrup de polítiques de conciliació corresponsable de la CRUE i de la Universitat coordinadora de la Xarxa.

La publicació està adreçada a les universitats i ofereix recomanacions i mesures per prevenir desigualtats i asimetries de gènere, que l'actual pandèmia agreuja.

Una de les qüestions que han sortit a la llum en aquesta pandèmia és l'estrès addicional que suposa per a les persones amb responsabilitats familiars, assumides amb més freqüència per les dones. Hi ha diversos estudis que evidencien que s'ha intensificat l’atenció a persones dependents (persones grans, amb discapacitat, menors o amb una malaltia greu) en concurrència amb la feina i l’estudi dels fills a ca seva.

En aquest sentit, la RUIGEU, que reuneix les Unitats d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de 52 universitats espanyoles, presenta unes recomanacions perquè el teletreball respongui a una conciliació corresponsable en l'àmbit universitari. La corresponsabilitat de la conciliació implica que les obligacions s'han de compartir entre les parelles i en el si de les famílies, però també que la Universitat i les administracions públiques han de ser garants de la conciliació, i que les xarxes de suport extenses poden contribuir-hi.

La guia posa un èmfasi especial en els deures institucionals, entesos com a part de la corresponsabilitat, i proposa recomanacions que podrien o haurien d'adoptar tant les universitats com les administracions públiques d'àmbit territorial (estatal, autonòmic i local).

Com a consells generals, aquesta guia posa l'accent a crear un entorn professional basat en la confiança mútua, no en el control, a garantir la desconnexió digital i a oferir suport psicològic.

La guia preveu la conveniència d'adequar la normativa amb mesures excepcionals en un context excepcional i determinar franges horàries laborals específiques per a les persones que tinguin familiars a càrrec seu. També recomana pautes per organitzar reunions, com ara haver-ne acordat l'horari i la possibilitat de participar-hi de manera virtual.

Algunes de les iniciatives dissenyades per al personal docent i investigador fan referència a l'avaluació de la tasca investigadora, en aquest cas establint criteris de ponderació per als qui hagin tingut o tinguin responsabilitats de tenir cura de terceres persones.

La guia té en compte també l'alumnat universitari i fixa l'eventualitat de reconèixer-lo a temps parcial en certes circumstàncies laborals o familiars sobrevingudes pel context excepcional actual de la COVID-19. Ajornar el pagament de taxes, flexibilitzar terminis de lliurament de treballs de fi d'estudis i facilitar el préstec de dispositius electrònics són algunes de les iniciatives destacades. 

També conté recomanacions perquè les universitats fomentin en les empreses que els presten serveis la necessitat de tenir cura del seu personal que està més exposat al risc i que té més exigències d'acompliment per raons d'higiene i de seguretat. 

Finalment, la guia sol·licita la implicació corresponsable de les administracions estatal, autonòmica i local amb mesures de conciliació, com serien establir criteris de ponderació que neutralitzin els efectes negatius que suposa per a la carrera acadèmica assumir responsabilitats de cures, o ampliar les beques per a estudis universitaris, i evitar així l'abandonament dels qui s'han vist empobrits per aquesta nova crisi.

Documents relacionats

Data de publicació: 26/06/2020