L'eliminació de la doble tributació internacional de les rendes obtingudes per les societats personalistes

La tesi doctoral de Francisco A. Vaquer Ferrer proposa alternatives per resoldre els problemes que poden plantejar les societats mercantils personalistes en el marc de l’aplicació dels convenis internacionals per evitar la doble imposició 

La tesi doctoral de Francisco A. Vaquer Ferrer, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha tingut com a objectiu identificar els problemes que poden suscitar les societats personalistes en relació amb l’aplicació dels convenis internacionals per evitar la doble imposició. La tesi l’ha dirigida la doctora Victoria Eugenia Combarros Villanueva, del Departament de Dret Públic.

Per mor de la internacionalització de les relacions econòmiques, cada vegada és més habitual que una persona, física o jurídica, amb residència fiscal en un determinat Estat, pugui percebre rendes en un altre Estat. Això pot comportar que s’hagi de tributar dues vegades per les mateixes rendes. Per evitar-ho, els Estats subscriuen els anomenats convenis internacionals per eliminar la doble imposició. Ara bé, en el cas de les societats personalistes, l’existència d’aquests convenis no garanteix l’eliminació de la doble tributació, atès que la consideració tributària d’aquest tipus de societats pot ser diferent en cada Estat. Així, pot succeir que d’acord amb les normes tributàries d’un Estat, una societat personalista tingui la consideració de subjecte passiu, però que d’acord amb les normes de l’altre Estat, no es consideri subjecte passiu la societat personalista, sinó cadascun dels socis que la integren. En un escenari en el qual intervinguin dos Estats que regulen de manera diferent la configuració tributària de les societats personalistes, una interpretació literal de la majoria de convenis per evitar la doble imposició conduiria a la seva inaplicació i, consegüentment, escauria la possibilitat que s’arribàs a pagar imposts dues vegades per unes mateixes rendes.

Davant aquesta situació, l’investigador es mostra favorable a la flexibilització de l’exigència de la identitat subjectiva, que requereix l’aplicació estricta dels convenis per evitar la doble imposició, i d’altra banda formula diferents propostes alternatives per solucionar la problemàtica que planteja la tributació de l’obtenció internacional de rendes per part d’una societat personalista. En definitiva, es tractaria d’aconseguir que les societats personalistes s’equiparassin a les societats capitalistes pel que fa a la possibilitat de beneficiar-se dels avantatges prevists als convenis internacionals per evitar la doble imposició.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Régimen jurídico-tributario de las sociedades de personas a la luz de los convenios para evitar la doble imposición
  • Autor: Francisco A. Vaquer Ferrer                      
  • Programa de doctorat: Dret Públic
  • Departament: Dret Públic
  • Directora: Victoria Eugenia Combarros Villanueva 

Data de publicació: 05/05/2015