L'aportació econòmica de la Conselleria d'Educació i Universitat a la UIB augmenta un 6,9% per al 2018

Educació ha dissenyat un nou model de finançament de la Universitat basat en un contracte programa, sobre el qual s’està treballant per consensuar el model. La inversió per alumne ha crescut 1.000 euros des de l’inici de legislatura.

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han presentat  avui matí l’aportació econòmica del Govern a la UIB per al 2018. A la presentació han estat acompanyats, per part de la Conselleria, pel director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, Juan José Montaño, i pel secretari general, Francesc Gálvez. Per part de la UIB, hi han estat presents la gerent, Antònia Fullana, i la vicerectora d’Economia i Infraestructures, Maria Llompart.

La Conselleria d’Educació i Universitat ha incrementat l’aportació econòmica a la Universitat per al 2018 un 6,9%, principalment per millorar el finançament dels estudis oficials i les condicions laborals del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis, així com per impulsar, mitjançant fons FEDER, una sèrie d’infraestructures que són estratègiques per al campus universitari.

A més, a partir de l’any acadèmic 2017-18, Educació començarà a implantar un nou model de finançament basat en un contracte programa que estableix com es faran les aportacions de la Conselleria en concepte de transferència nominativa de despeses corrents i d’inversions, així com el finançament per resultats o objectius estratègics. En aquest sentit, com a novetat al projecte de pressuposts de l’any 2018 s’inclou una partida màxima de 300.000 euros per al finançament addicional per resultats.

Més de 68 milions d’euros, un increment global del 6,9% per al 2018

El pressupost que ha elaborat la Conselleria d’Educació i Universitat preveu una aportació global a la UIB per al 2018 de 68.266.398,40 euros (aquesta xifra inclou l’amortització d’inversions del COFIU i les beques Residència). Això suposa unaugment de 4.374.675,08 euros,un 6,9% d’increment respecte de l’any 2017.

D’aquest total, 56.076.294 euros corresponen a la transferència nominativa per a les despeses corrents i les nòmines del personal, una quantitat que suposa un augment del 5,04% respecte de l’any 2017.

L’esforç pressupostari que la Conselleria d’Educació i Universitat fa des de l’any 2015 suposa que als pressuposts de 2018 s’haurà produït un increment de 1.000 euros per alumne des de l’inici de legislatura.

El pressupost preveu l’augment del percentatge del pagament dels quinquennis del professorat contractat doctor, i es començaran a pagar els quinquennis i els triennis d’antiguitat als professors contractats doctors interins, els triennis dels ajudants i ajudants doctors, així com l’augment del percentatge de pagament de la carrera professional del personal d’administració i serveis. Finalment es preveuen millores i promocions per a tots els cossos docents així com per al personal d’administració i serveis.

El professorat interí podrà gaudir del complement de recerca

D’altra banda, la Universitat disposarà d’un total de 4.957.116 euros destinats a complements retributius, la qual cosa representa un augment del 4,3% respecte de 2017. Això inclou el complement de docència per al professorat interí, que va poder demanar-lo per primera vegada l’any 2017, i a partir de 2018 el professorat interí, tant funcionari com laboral, podrà demanar el complement de recerca i gaudir-ne.

A més, es mantenen els compromisos pluriennals de la doble titulació de Dret i Administració i Direcció d’Empreses, de la doble titulació de Turisme i Administració i Direcció d’Empreses i del grau de Turisme a Menorca, amb un total d’1.235.757 euros, que suposen un augment del 52,7% respecte a 2017. A més, l’any 2018 la transferència d’1.442.826 euros corresponent al conveni de finançament dels estudis del grau de Medicina suposa un augment del 62,5% respecte a 2017.

L’edifici Interdepartamental per a Ciències de la Salut comença a ser una realitat

La partida nominativa d’inversions experimenta un augment de 700.000 euros, la qual cosa suposa un augment del 58,33% respecte de la de l’any 2017.

La inversió total per a despeses d’infraestructures inclou una acció estratègica en infraestructures universitàries previstes en el programa operatiu del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER): continuar el projecte d’Administració electrònica iniciat l’any 2016 i millorar les infraestructures del campus.

A més de l’aportació de 68 milions d’euros, s’ha d’afegir la incorporació d’una partida addicional de 6.900.000 euros per a la construcció de l’edifici Interdepartamental II, que acollirà els estudis de la branca de Ciències de la Salut (Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia), que està inclosa en el programa operatiu del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER). Finalment, s’ha de tenir en compte que la Conselleria d’Educació i Universitat destinarà un total de 2.283.573 euros a l’amortització de diverses infraestructures del campus universitari (aquesta partida inclou amortitzacions de deute del COFIU).

Aposta per la innovació educativa i millora de la formació inicial del professorat

El pressupost de 2018 també preveu una partida de 39.000 euros (30% més que el de 2017) destinada a una convocatòria de projectes d’innovació educativa i a un programa de formació específica per al professorat dels estudis d’Educació Infantil, d’Educació Primària i de Formació del Professorat. D’aquesta manera es continua amb la tasca del grup de treball conjunt UIB/Educació per a la millora de la qualitat de la formació inicial del professorat.

També es preveu destinar 50.000 euros a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) per a la contractació de dos tècnics de suport a les seves activitats.

Altres aportacions del Govern a la UIB

A més de la transferència global de la Conselleria d’Educació i Universitat, la UIB rep altres aportacions tant des d’Educació com des d’altres conselleries i òrgans del Govern de les Illes Balears, fins a arribar a un total de 3.509.445 euros.

Educació aporta cinc assessors docents que col·laboren en el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB, conegut abans com a POTU), en l’organització de les Proves Cangur i amb les seus universitàries, a més de 152.000 euros per a diverses actuacions amb la UIB.

Per altra banda, la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme aporta un total de 2.283.000 euros en convocatòries i convenis; la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, un total de 180.000 euros; la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, un total de 90.000 euros; l’Institut Balear de la Dona, un total de 60.000 euros; i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, un total de 30.000 euros. Quant a l’equipament i el manteniment de les infraestructures de la Facultat de Medicina, l’IB-Salut hi aporta un total de 527.000 euros.

Més ajuts per a estudiants

El Programa d’ajuts de desplaçament per cursar estudis universitaris fora de l’illa de residència preveu ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb un total de 12.000 euros, la qual cosa suposa 20 ajuts de 600 euros cadascun, i ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea, amb un total de 420.000 euros i un màxim de 600 euros per ajut, la qual cosa suposa l’augment d’un 33,3% de l’ajut per estudiant. D’aquesta modalitat se’n beneficiaran 700 alumnes, aproximadament (un 29,7% més que l’any 2017). Així mateix, es dedicarà la quantitat de 18.000 euros de forma específica a estudiants de postgrau.

L’augment de la dotació d’aquesta convocatòria és del 114,3% respecte de la prevista al pressupost de 2017.

D’altra banda, es mantindrà el programa de beques d’allotjament a la residència universitària, amb la finalitat de fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari. Amb aquesta finalitat, es disposarà d’un total de 37.836 euros per a 8 alumnes (2 alumnes per illa).

Data de publicació: 09/11/2017