La transformació tecnològica de l'art

La tesi doctoral de Pablo Frau investiga l’impacte de la informàtica en la creació audiovisual 

La tesi doctoral de Pablo Frau Burón, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga la transformació tecnològica de l’art a la societat contemporània. La tesi l’ha dirigida el doctor Mateu Cabot Ramis, del Departament de Filosofia i Treball Social.

El treball focalitza l’entrada i l’impacte de la tecnologia informàtica en l’àmbit de l’art i concretament en el terreny de la creació audiovisual artística. L’ordinador, present cada vegada més en tots els àmbits de la vida quotidiana, ha canviat els procediments de treball en general i també els procediments i les tècniques de treball dels artistes. En aquest sentit, l’art no és una esfera al marge d’aquesta transformació tecnològica i, per tant, aquest fenomen requereix l’atenció i la reflexió de l’estètica acadèmica.

Partint de la idea que la tecnologia no és un element auxiliar de les condicions de producció i transmissió d’experiència, sinó més aviat un factor que ha modificat històricament aquest processos, obrint noves possibilitats i establint nous límits, aquesta investigació aporta una anàlisi i una avaluació crítica del canvi de les condicions de producció d’allò estètic com a conseqüència de l’entrada d’aquesta nova tecnologia informàtica en l’àmbit de l’audiovisualitat artística contemporània. El treball analitza i posa en relleu com aquesta tecnologia ha canviat les nocions de «matèria», «temps», «composició» i com aquestes modificacions repercuteixen sobre categories fonamentals com «obra», «artista», «espectador» i «experiència». El treball és una resposta a la necessitat d’actualitzar la teoria estètica enfront de les noves realitats estètiques producte de l’entrada d’aquesta nova tecnologia dins l’àmbit de l’art. Amb aquesta finalitat, la investigació s’introdueix en el terreny de les pràctiques emergents del Live Audio/Visual performance i mitjançant l’estudi de les reflexions dels mateixos artistes sobre la seva activitat creadora, obté un primer nivell de reflexió que proporciona la base per una anàlisi i una avaluació crítica de la transformació tecnològica de l’art en la societat contemporània. L’anàlisi se centra en la manera com la lògica de la informatització, en penetrar l’àmbit de la producció artística, ha desplaçat la categoria de «muntatge», pròpia de la lògica de la mecanització industrial, donant pas a la categoria de «mescla», pròpia de la lògica de la informatització postindustrial. La investigació analitza aquest desplaçament, contrastant aquest dos procediments, i establint-ne les ruptures i continuïtats.

Finalment el treball exposa la necessitat d’aportar una avaluació crítica d’aquestes noves condicions de producció caracteritzades per la «mescla», plantejant una crítica a la seva legitimació com a «avantguarda» de l’art contemporani. Aquí la categoria central a focalitzar i valorar és la d’ «experimentació». Amb aquesta finalitat el treball proposa i efectua una recuperació de la noció d’Avant-Garde com a racionalitat «estètica» en Th. W. Adorno, i en concret la noció d’experimentació. Aquesta recuperació permet així disposar d’un aparat conceptual per dur a terme una avaluació crítica de «l’experimentació» informàtica de l’art actual i mostrar el seu caràcter regressiu i, per tant, el seus estatus de «pseudoavantguarda». 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La transformación tecnológica del arte en la sociedad contemporánea: análisis y crítica del modo de producción informático de la audiovisualidad artística.
  • Autor: Pablo Frau Burón
  • Programa de doctorat: Filosofia
  • Departament: Filosofia i Treball Social
  • Director: Mateu Cabot Ramis 

Data de publicació: 15/09/2015