La pràctica escolar dels mestres durant els primers anys de franquisme a Mallorca

La tesi doctoral de Gabriel Barceló Bauzà analitza les continuïtats que hi hagué en les pràctiques escolars dels mestres que exerciren a Mallorca durant la primera dècada de la dictadura feixista 

La tesi doctoral de Gabriel Barceló Bauzà, defensada a la Universitat de les Illes Balears,  es basa en l’estudi de la pràctica escolar desenvolupada pels mestres una vegada acabada la Guerra Civil a Espanya. En general, es té una visió molt homogènia i estereotipada de l’escola franquista, per això aquesta tesi és un exercici per analitzar en quina mesura la pràctica escolar d’aquells anys va modificar les pràctiques i estratègies d’ensenyament-aprenentatge pròpies d’alguns dels corrents de renovació pedagògica instaurats a Espanya d’ençà de final del segle XIX. Per a l’elaboració de la tesi s’ha delimitat l’estudi a un territori concret, l’illa de Mallorca, i a un període cronològic, els anys quaranta del segle XX (1939-1949). La tesi l'han dirigida els doctors Bernat Sureda i Francesca Comas, del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.

La recerca ha volgut donar resposta a dues qüestions. En primer lloc, s’ha analitzat si la pràctica escolar d’aquells anys canvià de manera radical o si, al contrari, aquestes pràctiques renovadores tingueren continuïtat. En segon lloc, també s’ha posat l’atenció en la possible influència de les pràctiques escolars en la construcció de la cultura escolar que volgué imposar el franquisme. És un moment en què es volen uniformitzar tots els àmbits de la vida pública, entre els quals figura el de l’ensenyament primari. A través d’aquest estudi es pot veure si aquestes directrius i ordenances aprovades en l’àmbit polític tingueren una traducció immediata o, al contrari, si l’escola tingué un conjunt de pràctiques i hàbits que n’orientaren el funcionament independentment de les disposicions legislatives aprovades.

La metodologia utilitzada en la tesi doctoral de Gabriel Barceló és la pròpia del mètode històric adaptat al camp de la història de l’educació, juntament amb aportacions d’altres ciències socials com l’etnografia, la sociologia, etc., que permeten observar amb més deteniment algunes de les pràctiques que caracteritzaren l’escola del moment. Amb la finalitat de conèixer aquesta pràctica s’han utilitzat diferents fonts, com ara memòries de pràctiques d’estudiants de Magisteri, memòries d’oposició del magisteri, fotografies, testimonis orals, quaderns, etc., que, juntament amb altres de més clàssiques en la investigació historicoeducativa (premsa, documentació burocràtica, legislació, etc.), han permès avançar en el coneixement d’aquelles pràctiques que es portaren a terme en la quotidianitat de l’aula.

Com a principals resultats de la tesi, l'investigador indica que, mentre que en l’àmbit polític es va voler rompre dràsticament amb tots aquells pilars que sustentaren l'obra educativa republicana, la pràctica escolar realitzada per alguns mestres de l’època estudiada demostra que hi ha més continuïtats que ruptures. Si bé teòricament es defensen el tradicionalisme i el catolicisme com a eixos que han d’orientar tota pràctica escolar, quan s'estudia com ensenyaven els mestres, es veu  que una part d’ells varen seguir aplicant metodologies d’ensenyament pròpies dels corrents de renovació pedagògica iniciats a Espanya, i també a Mallorca, entre final del segle XIX i principi del XX. En aquest sentit, Gabriel Barceló apunta que no es pot oblidar que molts dels mestres que exerciren en els anys quaranta eren els mateixos que abans de la guerra. Mestres que havien estat depurats, això sí, però que també eren hereus d’una cultura escolar anterior i, sobretot, eren dipositaris de tota una sèrie de coneixements i recursos metodològics que feren que en un context de transformació política la seva pràctica escolar reflectís més continuïtats que ruptures.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La enseñanza primaria en Mallorca (1939-1949). Cultura y prácticas escolares
  • Autor: Gabriel Barceló Bauzà
  • Programa de doctorat: Educació
  • Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
  • Directors: Bernat Sureda Garcia i Francesca Comas Rubí  

Data de publicació: 28/06/2017