La pilota desafia la modernitat al País Valencià

La tesi doctoral de Víctor Durba i Cardó investiga la pràctica d'aquest joc tradicional del País Valencià en ple segle XXI i els conflictes i contradiccions que sorgeixen amb la seva conversió en un esport modern 

La pilota valenciana és un joc tradicional que manté trets premoderns encara molt pronunciats i un tarannà marcadament local que el fan únic i singular en el segle XXI. En l'actualitat, aquest joc es troba en un moment de transició cap a un esport modern, i aquest procés no és exempt de conflictes i contradiccions. 

La tesi doctoral de Víctor Durba i Cardó, defensada a la Universitat de les Illes Balears,investiga l'univers de la pilota valenciana, amb tot el seu simbolisme en la modernitat actual. Des de la filosofia, l'antropologia, la sociologia i l'anàlisi del llenguatge, l'investigador s'aproxima al joc de pilota a través d'una etnografia contemporània. L'objectiu és la teorització i l'anàlisi sobre els conceptes de modernitat, globalització, tradició, risc, esport, joc i identitat, mitjançant l'estudi de la transformació identitària de la pilota en un esport modern. Això permet posar sobre la taula els canvis que es donen en aquest procés de cara a valorar què es guanya i què es perd, i quines podrien ser les polítiques públiques al respecte. 

La metodologia seguida en aquesta etnografia —observació participant, entrevistes en profunditat i grups de discussió— ofereix una perspectiva innovadora que aporta una proposta perfectament aplicable a casos semblants com puguin ser activitats tradicionals en què s'articula una identitat i que habiten en contextos globalitzats. El constructivisme estructural de Bourdieu resulta central en tant que la pilota és un camp social on els agents construeixen un hàbitus específic articulat en diversos capitals característics i diferencials, la competència en els quals determina la posició en el camp mateix i les seues derivacions socials. Finalment, es dota la pilota de la seua especificitat discursiva d'un tarannà eminentment local en el qual s'ubiquen les tensions dels discursos identitaris contemporanis. 

Els resultats, per tant, evidencien com s’hibrida aquesta pràctica en la modernitat i en concret en la modernitat valenciana. S'analitza com fricciona en les polítiques actuals i els avenços tecnològics i informatius. D'aquesta manera s'ha aprofundit en els processos identitaris i en la consciència col·lectiva tot i emfatitzant la relació dicotòmica entre globalització o modernitat i premodernitat o tradició. S'esbrinen els conflictes i contradiccions que pràctiques com aquesta suposen en la cultura valenciana, així com es plasma un diagnòstic de la situació actual de la pràctica, almenys en la vessant sociològica. 

El joc de pilota, en definitiva, articula tota una sèrie de formes de fer i de veure el món, tota una cosmovisió en conflicte amb els trets que ofereix la modernitat actual. El contacte entre el món de la pilota actual i una societat globalitzada és, per tant, el punt de partida d’una investigació que posa de manifest la importància de valorar certes formes d’entendre el món que es concentren ara als trinquets i antany als carrers. Formes que xoquen amb l’actual estat de coses, però que continuen vives i, sens dubte, tenen un valor intrínsec molt difícil de trobar ja en aquest present tan volàtil i tan encarat a la revolució tecnològica, i que plantegen dilemes com: si la pilota valenciana defuig o enforteix l'etnització d’aquesta, o, per altra banda, si la tradició pot definir la modernitat. O si, finalment, aquesta pràctica i el discurs simbolitzador que l'envolta pot sobreviure en un context en què les relacions i els continguts que bastien els espais i llocs, com els trinquets i carrers, han canviat completament. 

La recerca de Víctor Durba es basa en l'anàlisi de dades epistemològiques i en un enfocament eminentment antropològic, i defuig la mera aproximació històrica. A més, l'estudi reflecteix les veus més representatives i simbòliques d’un joc popular que afronta, no sense desenganys i dificultats, el repte d’acarar un futur ple d’incerteses en què l’honestedat i la cavallerositat sovint entren en conflicte amb aspectes com ara la competitivitat i l’estandardització que desprenen els anomenats esports de masses. 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Autor: Víctor Durba Cardó
  • Títol: Desafiament de la modernitat. Cas de la pilota al País Valencià
  • Programa de doctorat: Filologia i Filosofia
  • Departament: Filosofia i Treball Social
  • Directors: Alexandre Miquel Novajra i Daniel Martos García 

Data de publicació: 22/01/2018