La importància del component intercultural en l'aprenentatge de segones llengües

La tesi doctoral de Sergio Viveros Guzmán descriu el procés d'implantació d'una prova de nivell d'accés als cursos d'espanyol per a estrangers de la UIB 

El Centre Internacional d'Estudis d'Espanyol de la Universitat de les Illes Balears aglutina les activitats relacionades amb l'aprenentatge de l'espanyol com a segona llengua. Per a això, ofereix cursos de nivells diferents destinats a persones estrangeres que volen millorar el seu grau de coneixement d'aquesta llengua. Per accedir a aquests cursos, els alumnes han de passar abans per una prova de nivell, que avalua de manera global la seva competència comunicativa i intercultural segons les directrius que estableix el Marc comú europeu de referència (MECR).  

L'objectiu principal d'aquesta prova de nivell és avaluar les competències comunicatives i les competències interculturals dels parlants d'espanyol com a segona llengua des d'una perspectiva integrada i fer-ho, a més, tant en tasques de modalitat oral com en tasques de modalitat escrita. Així, la prova no sols mesura les competències lingüístiques i gramaticals, sinó també aquelles competències a les quals es recorre per a altres fins no específicament lingüístics, és a dir, les competències sociolingüístiques, socioculturals i pragmàtiques. D'aquesta manera, s'obté una avaluació més global de les competències comunicatives i generals del parlant i s'adquireix l'índex de coneixement lingüístic de l'idioma i també el de la cultura d’arribada.

La tesi doctoral de Sergio Viveros Guzmán, defensada a la Universitat de les Illes Balears, descriu, precisament, el procés d'implantació d'una prova de nivell d'accés als cursos d'espanyol per a estrangers de la UIB. Per a això, el procés de creació de la prova es va desenvolupar mitjançant tres estudis empírics la metodologia dels quals s'incorpora a la prova de nivell creada per a l'ocasió.

El primer, l’Estudi 1, està orientat a avaluar la competència comunicativa i intercultural tenint en compte la manera de transmissió oral. Per fer-ho, s'ha creat una eina d'avaluació per mesurar el constructe oral produït pels parlants en el context lingüístic proposat en la prova, amb l'objectiu d'observar si el comportament lingüístic s'assembla al dels parlants natius d'espanyol quant a l'ús de la llengua requerit.

En el segon, l’Estudi 2, s'avalua la competència comunicativa i intercultural en la modalitat escrita. Aquest estudi planteja una metodologia d'avaluació de la competència intercultural a través d'expressions lligades al bagatge cultural dels parlants, les expressions idiomàtiques i la paremiologia, i analitza les diferències que s'estableixen en l'adequació d'ús segons el context entre els parlants natius d'espanyol i els parlants d'espanyol com a segona llengua.

Finalment, l'Estudi 3 culmina el procés d'avaluació de la competència intercultural i pragmàtica, i es trasllada a una prova de nivell que serveix per accedir als cursos d'espanyol per a estrangers de la UIB. En aquesta prova, les competències que engloben el concepte de competència comunicativa (lingüística, gramatical, sociolingüística i pragmàtica) tenen la mateixa importància en l'avaluació. És a dir, aquest últim estudi es nodreix dels resultats obtinguts en els dos estudis experimentals previs i desenvolupa la prova de nivell definitiva incorporant les tasques d'avaluació per a la competència intercultural dels parlants i les integra al costat de les tasques de coneixement de l'idioma més tradicionals i que posen el focus principalment en les tasques lingüístiques: gramàtica, comprensió lectora, expressió escrita, etc.

D'aquesta manera, la prova de nivell resultant pot avaluar la competència comunicativa des d'una perspectiva més àmplia i amb més abast, ja que l’avaluació inclou el mesurament de les competències lingüístiques al costat de les sociolingüístiques, pragmàtiques i interculturals. Així mateix, l'objectiu de la prova de nivell desenvolupada no era únicament avaluar la competència comunicativa i intercultural des d'una perspectiva més àmplia, sinó fer-ho, a més, en les dues modalitats de la llengua: l'oral i l'escrita.

La nova prova de nivell ofereix, a més, índexs més elevats de fiabilitat avaluadora respecte de la prova anterior, ja que, després d’implantar-la, les sol·licituds de petició de canvi de nivell per part dels candidats varen disminuir considerablement. Es pot manifestar, per tant, que la nova prova de nivell generada, com a eina de mesurament del nivell de competència de l'espanyol dels candidats, ofereix una avaluació de més abast quant al nivell de competència comunicativa i de competència intercultural. L'avaluació, duta a terme mitjançant tasques de producció (expressió i interacció oral) i elicitació (formulari escrit), resulta més consistent i fiable, i ofereix, per tant, més garanties en l'avaluació del nivell lingüístic i cultural sobre la llengua i cultura fita del candidat.  

Els estudis que s'han desenvolupat per a aquesta tesi doctoral emplenen un buit en la lingüística aplicada en general i en l'ensenyament de segones llengües en particular. En l'àmbit de la certificació lingüística, existeixen nombrosos estudis que desenvolupen eines d'avaluació per a l'expressió i interacció orals. No obstant això, hi ha poques recerques en les quals l’eina d'avaluació creada inclou l'avaluació de la competència intercultural, encara que existeixi un consens sobre la importància que suposa aquest assumpte en l'aprenentatge de llengües. També s'ha observat que els estudis sobre l'adquisició de la competència intercultural de cada vegada tenen més protagonisme en les metodologies d'aprenentatge i en l'elaboració de les proves, però hi ha poques eines i metodologies per avaluar aquests coneixements.

En definitiva, la recerca desenvolupada en aquesta tesi doctoral pretén cobrir un buit fins ara inexplorat o desatès: el de l'avaluació de la competència comunicativa tenint en compte el context en el qual es produeix l'aprenentatge de segones llengües i sense obviar les competències socioculturals i pragmàtiques en l'avaluació del nivell de llengua del parlant.

En aquest sentit, les aportacions més noves d'aquesta tesi doctoral en l'àmbit de l'avaluació lingüística són la descripció i implantació d'eines d'avaluació per mesurar el component intercultural dels parlants de segones llengües, en aquest cas, de l'espanyol com a llengua estrangera. Així doncs, les conclusions extretes aborden un problema pràctic real, el de l'avaluació de la competència comunicativa i la seva relació amb la competència intercultural.

Aquesta tesi s'emmarca en el camp de la lingüística aplicada i posa l’èmfasi en la resolució de problemes mitjançant recerques empíriques. Actualment, de cada vegada té més importància el component intercultural, i prova d'això és la inclusió al MECR (2018) del concepte de mediació entre les llengües i cultures. En aquest sentit, aquesta tesi doctoral pot contribuir a les discussions teòriques actuals i aplicades a l'avaluació de llengües, ja que aborda un tema que ha estat descurat històricament en l'avaluació de llengües estrangeres, és a dir, la inclusió de la competència intercultural com a component de la competència comunicativa.

Així mateix, l'aportació que ofereix aquesta tesi doctoral al camp de la lingüística aplicada en general i, en concret, a l'espanyol com a segona llengua és la creació d’eines per avaluar la competència comunicativa en la qual s'inclogui el mesurament del component intercultural en el domini de l'aprenentatge de segones llengües i, més concretament, de l'espanyol.

Fitxa de la tesi

  • Doctorand: Sergio Viveros Guzmán
  • Títol: «La evaluación integrada de competencias: de la competencia comunicativa a la competencia intercultural»
  • Director: Pedro Guijarro Fuentes        
  • Programa de doctorat en Filologia i Filosofia 

Data de publicació: 08/02/2021