La importància de les emocions per als nens amb paràlisi cerebral

La tesi doctoral de Saliha Belmonte investiga el coneixement emocional i el processament cerebral d'estímuls afectius en nens amb paràlisi cerebral 

La paràlisi cerebral es caracteritza per un trastorn del moviment, que es produeix, fonamentalment, durant la fase prenatal del desenvolupament fetal i que porta associat una discapacitat física important. Encara que les tècniques clíniques permeten un avanç important en l'adaptació del nen al seu medi i la seva rehabilitació per minimitzar-li el dolor físic, la prevalença de la paràlisi cerebral es manté des de fa uns anys al voltant del 2 per mil, i a Espanya afecta a més de 100.000 persones. Així mateix, encara que la integració i inclusió d'aquestes persones en la vida educativa i, posteriorment, laboral es produeix d’una manera adequada, disposam de dades prèvies que assenyalen una prevalença molt elevada d'alteracions comportamentals i psicopatològiques en aquestes persones a causa de la seva discapacitat. No obstant això, la major part d'aquestes dades sobre l'afectivitat i el processament emocional en paràlisi cerebral procedeixen de qüestionaris i informes que són completats per pares i cuidadors.

En aquest sentit, l'objectiu fonamental de la tesi doctoral de Saliha Belmonte, defensada en la Universitat de les Illes Balears, va ser examinar el coneixement emocional (comprensió que tenen els nens sobre quatre emocions bàsiques: tristesa, alegria, por i ira) i el processament cerebral de la informació afectiva (imatges agradables, desagradables i neutres) que presenten els nens amb paràlisi cerebral entre 8 i 14 anys, mitjançant procediments experimentals estandarditzats.

La tesi va partir de la hipòtesi que els nens amb paràlisi cerebral presentarien alteracions associades quant al coneixement emocional i que aquest dèficit els provocaria serioses dificultats per entendre les emocions alienes, per percebre i interpretar les emocions segons el context, i tenir una resposta emocional adequada. A més, es va hipotetitzar que, a causa de les afectacions que pateixen aquests nens, el processament cerebral de la informació afectiva seria significativament diferent del dels nens sans.

Els resultats d'aquesta tesi varen revelar, en primer lloc, que els nens amb paràlisi cerebral són capaços d'identificar les expressions facials de les emocions bàsiques. A més, els nens amb paràlisi cerebral presenten un coneixement emocional una mica més reduït que els nens sans. La recerca també va assenyalar que un menor grau de coneixement emocional es relaciona amb alteracions de conducta i un dèficit d'estratègies que permeten la regulació emocional davant diferents situacions. En quart lloc, es conclou que l'activitat cerebral desencadenada per les imatges afectives és més reduïda en els nens amb paràlisi cerebral que en els nens sans. Finalment, s'assenyala que aquesta alteració de l'activitat cerebral en nens amb paràlisi cerebral és particularment reduïda en les etapes inicials i no durant les etapes posteriors del processament cerebral. 

Aquestes troballes posen de relleu que les emocions tenen un paper rellevant en els nens amb paràlisi cerebral i, per tant, és necessari que s'apliquin programes de desenvolupament emocional en nens amb aquest tipus de discapacitat per completar la seva adaptació i integració en la vida familiar, escolar i laboral.

Aquest treball ha rebut el premi de la Fundació de Recerca Sanitària de les Illes Balears (IdisBa, 2018), així com l'esment a la millor comunicació presentada en el I Congrés Internacional de Psicologia de la Salut, organitzat per la Universitat Internacional de València (2019).

Fitxa de la tesis doctoral

  • Títol: Conocimiento emocional y funcionamiento cerebral en niños con parálisis cerebral
  • Autora: Saliha Belmonte Darraz
  • Programa de doctorat: Neurociències
  • Directors: Immaculada Riquelme Agulló i Pedro Montoya Jiménez 

Data de publicació: 20/09/2019