La imatgeria religiosa, de la Conquesta a les Germanies

La tesi doctoral de Magdalena Cerdà ha catalogat 127 escultures religioses medievals i n'ha estudiat els usos i els artistes que les produïren  

La tesi doctoral de Magdalena Cerdà Garriga, defensada a la Universitat de les Illes Balears, té per objectiu l’estudi de la imatgeria medieval mallorquina, amb un ventall cronològic que abasta des de la conquesta de l’illa el 1229 fins la segona dècada del segle XVI, final delimitat per la revolta de les Germanies (1521-1523). L’apropament al tema s’ha efectuat a partir de l’estudi de les fonts directes –anàlisi de les obres i de la documentació- amb una perspectiva sociològica que emfatitza els contextos cultural i productiu de les obres. Així, les tres grans vessants tractades són: l’estudi historicoartístic de les obres, els usos de les imatges i els sectors de promoció, i finalment, els artífexs que les obraren. La tesi l'ha dirigida la doctora Sebastiana Sabater, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

En relació amb la primera, s’aporta una sistematització de 127 escultures, on s’inclouen les conservades com també les que es troben en parador desconegut de les quals es té una constància gràfica. Per a tal fi s’ha efectuat un catàleg de les obres que s’analitzen a partir de quatre capítols estructurats en les iconografies existents: imatgeria mariana, cristològica, hagiogràfica i angèlica. En cada un s’ofereix un estudi conjunt i evolutiu de la producció i una anàlisi individualitzada de les obres. Per concloure aquesta vessant, es consideren breument els perllongaments de les tipologies medievals més destacades en el decurs de l’edat moderna.

La segona part del treball es destina a estudiar els usos de les imatges a partir de tres enfocaments diversos: la funció, la devoció i la promoció. Les funcions han estat treballades en base a dos criteris, la ubicació de les imatges dins el temple, eminentment situades en el context de l’altar i el presbiteri, i la finalitat «pràctica» que presenten algunes peces. En relació amb aquesta darrera, cal fer ressaltar el conjunt de les marededéus sagraris i les imatges emprades en el si de litúrgies dramatitzades, a saber, els crucificats del davallament del Divendres Sant i la marededéu morta. També s’ofereix un acostament a les imatges escultòriques en els contextos domèstics de la Mallorca baixmedieval. La devoció entorn de les imatges parteix de l’anàlisi de les llegendes miraculoses que les envoltaven i que detonà en una sèrie de pràctiques pietoses característiques de la societat medieval: peregrinacions, processons de rogativa i «mostres de devoció» com els exvots i els adornaments (vestits i joies) que portaven les escultures. Les dades sobre la promoció de les obres evidencien un ventall ampli on destaquen els promotors eclesiàstics, la noblesa i els promotors civils, amb una rellevant participació femenina i alguns exemples de promoció col·lectiva.

El tercer bloc de la tesi pretén profunditzar en l’estudi dels col·lectius d’artistes vinculats a les obres: els imaginaires i els fusters, essencialment a partir de documentació arxivística. En primer lloc es presenta una anàlisi individualitzada dels artífexs lligats al treball escultòric, on s’aporten noves dades sobre alguns artesans com Simó Fontcuberta i Bartomeu Pol. En darrer lloc, s’ofereix un estudi complet del col·lectiu a partir de diversos aspectes relacionats amb el treball de l’artífex: l’entorn físic (taller, eines i matèries primeres); el marc gremial, l’organització del treball i l’aprenentatge; la mobilitat dins el sector; els aspectes socioeconòmics del treball (preus d’obres i salaris, lligams professionals i la formació cultural i intel·lectual de l’artista) i, finalment, s’avalua la incidència dels fusters/imaginaires en la vida social i econòmica del Regne.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La imatgeria medieval mallorquina (1229-1520)
  • Autora: Magdalena Cerdà Garriga
  • Programa de doctorat: Història de l'Art
  • Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Directora: Sebastiana Sabater Rebassa 

Data de publicació: 15/11/2016