La UIB torna a la societat 3,7 euros per cada euro que l'Administració pública ha destinat al seu finançament. Informe IVIE «La contribució socioeconòmica de la UIB»

CanalUIB

Impacte econòmic

Els resultats de l’estudi mostren que un 7% de les dotacions del capital humà de la població en edat laboral han estat generades directament per la UIB en el seu procés de formació. La formació adquirida per aquests alumnes els capacita per obtenir rendes superiors al llarg de la vida laboral, i els resultats mostren que l’output generat per aquest concepte és de quasi 700 milions d’euros anuals. Això es fonamenta en la rendibilitat addicional de completar estudis de cicle llarg respecte al batxillerat, que és d’un 44%.

L’activitat pròpia de la Universitat de les Illes Balears representa un volum de serveis productius de 91,7 milions d’euros en termes d’output. Addicionalment, genera 62,3 milions d’euros en renda i 1.677 llocs de treball directes al si de la UIB. La suma de l’activitat productiva pròpia de la Universitat de les Illes Balears i l’activitat addicional generada per la seva existència representa per a l’economia de les Illes Balears un output valorat en 624,2 milions d’euros, una renda de 240,4 milions d’euros i, en termes de creació d’ocupació, l’existència de 7.133 ocupats. En definitiva, l’activitat econòmica generada per la UIB és molt superior a la que es reflecteix als seus pressuposts i plantilla, ja que la Universitat actua com a motor que arrossega demanda i ocupació entre altres molts sectors i activitats, i duplica l’impacte inicial sobre la renda i quadriplica l’impacte inicial sobre l’ocupació. La UIB va generar en total l’any 2009 el 0,91% del PIB de les Illes Balears i l’1,41% dels llocs de treball.

Si, a més, tenim en compte l’increment de la recaptació fiscal associada als imposts més alts que els individus més qualificats paguen com a conseqüència dels seus ingressos més alts, les simulacions realitzades indiquen que la UIB contribueix de forma indirecta a incrementar la recaptació de l’IRPF i l’IVA de les Illes Balears en 228,47 milions d’euros anuals (2,5 vegades el pressupost de la UIB i el 12% del total de la recaptació), de manera que la UIB torna a la societat 3,7 euros per cada euro que l’Administració pública ha destinat al seu finançament. Aquesta ràtio és superior al resultat obtingut en altres comunitats autònomes.

Per una altra banda, des de 1997 l’activitat de R+D realitzada ha generat un capital tecnològic de 0,5 punts percentuals, xifra que, juntament amb els 0,4 punts a causa de l’efecte de qualitat i quantitat de la feina dels seus titulats, posa en evidència que la UIB ha contribuït al creixement de les Illes Balears en 0,9 punts percentuals l’últim decenni. En altres termes, un 31% del creixement total mitjà de l’economia de la comunitat autònoma els darrers deu anys és atribuïble de forma directa o indirecta a la seva Universitat pública.


Investigació i transferència

Els últims 10 anys el creixement de la producció científica ha estat d’un 177% a la UIB, i ho podem comparar amb el 118% nacional. Partint d’una situació endarrerida, la Universitat de les Illes Balears es troba actualment a la mitjana de les universitats espanyoles, en termes de productivitat financera per professor de les seves activitats investigadores. La contribució de la UIB a la investigació és molt rellevant, 46,25 milions d’euros, i és responsable del 47,5% del total de la despesa realitzada a la comunitat autònoma i del 48,8% del personal.

La UIB ha creat 14 empreses derivades i ha generat 41 patents, la llicència de 18 de les quals s’ha atorgat a empreses.


Docència

La UIB ha incrementat la plantilla de personal docent i investigador un 70,6% els últims dotze anys i ha arribat als 1.202 professors a final de l’any 2008; com a conseqüència, la ràtio alumne/professor ha passat de 20,8 el curs 1997-98 a l’11,3 actual. L’oferta potencial màxima de titulacions (el % de titulacions ofertes enfront de les possibles) ha passat en el mateix període del 20,1% al 29,3%.

D’aquesta manera la UIB ha contribuït a la cohesió social de la societat de les Illes Balears i ha impulsat la creació d’ocupació més qualificada, com es posa de manifest en el fet que el mercat de treball ocupa actualment 85.000 universitaris, enfront dels 23.000 de l’any 1983. 
 

Documents relacionats

  • IB3

Data de publicació: 25/11/2010