La UIB, set punts per damunt la mitjana en percentatge de programes de doctorat amb Menció cap a l'Excel·lència

Un de cada tres programes de doctorat de la Universitat de les Illes Balears té la Menció cap a l'Excel·lència que atorga el Ministeri d'Educació, la qual cosa situa la UIB set punts percentuals per damunt la mitjana espanyola, que és del 26,35 per cent. En total, 9 dels 27 programes de doctorat de la UIB han obtingut la Menció cap a l’Excel·lència en la primera resolució de la convocatòria del Ministeri d’Educació per la qual es concedeix aquesta menció. D'aquesta manera la UIB està per damunt la mitjana de les 54 universitats públiques i privades que han tingut algun programa de doctorat avaluat positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i de l'Acreditació (ANECA), d'un total de 71 universitats públiques i privades que hi ha.

Les mencions les atorga la Secretaria General d’Universitats tenint en compte la valoració tècnica de l’ANECA, amb l’objectiu de reconèixer la solvència formadora dels programes de doctorat de les universitats espanyoles, com també dels grups de recerca i dels departaments que s’ocupen de la formació dels doctors. La Menció cap a l’Excel·lència serà vàlida per als cursos acadèmics 2011-12, 2012-13 i 2013-14, sempre que l’ANECA avaluï positivament l’informe anual de seguiment.

Els programes de la UIB que han obtingut la Menció cap a l’Excel·lència són el de Física, el de Ciència i Tecnologia Química, el d’Economia del Turisme i del Medi Ambient, el de Neurociències, el de Biologia de les Plantes, el de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia, el d’Enginyeria Eletrònica (conjunt amb la Universitat Politècnica de Catalunya i coordinat per aquesta), el de Nutrició Humana (conjunt amb la Universitat de Granada i coordinat per aquesta) i el de Química Teòrica i Modelització Computacional (conjunt amb 12 universitats més i coordinat per la Universitat Autònoma de Madrid).

A més dels programes esmentats, altres quatre programes de doctorat de la UIB han rebut un informe positiu de l'ANECA per a l'obtenció de la Menció cap a l'Excel·lència.

Els programes de doctorat amb Menció cap a l'Excel·lència es gestionaran a través de l'Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB), que el Consell de Govern de la UIB aprovà crear el passat 22 de novembre de 2011. Amb l'Escola de Doctorat, la UIB es dota d'un instrument que ha de contribuir a fomentar l'excel·lència de la recerca i a garantir la projecció internacional de la UIB, amb l'objectiu de consolidar-la com a centre de referència en la formació d'investigadors i com un node d'atracció de talent i de connexió de col·laboracions científiques internacionals en les seves àrees d'excel·lència. La creació de l'EDUIB s'inscriu en la iniciativa de Campus Euromediterrani del Turisme i de l’Aigua (e-MTA), que la UIB lidera conjuntament amb la Universitat de Girona, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), i que ha rebut el reconeixement de Campus d'Excel·lència Internacional.

Documents relacionats

Data de publicació: 22/12/2011