La UIB respon tots els requeriments fets a través dels conductes oficials

Arran dels articles apareguts al diari Última Hora sobre un professor de la Universitat, la UIB vol fer constar que els alumnes disposen de mitjans legals, establerts per la mateixa Universitat, per denunciar, quan ho creguin oportú, la tasca docent dels professors. Pel que fa a l'avaluació, el reglament acadèmic estableix el procediment per recórrer les qualificacions de les assignatures. A més, els estudiants poden presentar formalment queixes als òrgans acadèmics corresponents; això és, direcció dels departaments o deganats de les facultats.

A més, aquesta universitat disposa d'una Sindicatura de Greuges encarregada de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis.

La UIB respon tots els requeriments fets a través dels conductes oficials adreçats a qualsevol dels seus òrgans de govern.

Data de publicació: 21/01/2017