La UIB preveu docència presencial adaptada per al curs 2020-21

La Universitat de les Illes Balears organtiza la docència per al curs 2020-21, d’acord amb les recomanacions del Ministeri d’Universitats i en coordinació amb el GOIB. Actualment, oïts els responsables dels centres, dels departaments i els representants sindicals, es preveu una planificació docent presencial adaptada per a les assignatures de primer semestre, en la qual es prioritza la presència, sempre que es mantinguin les normes de distància social.

Quan no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, es proposen diverses alternatives. L’objectiu és, en tots els casos, equilibrar de manera eficaç un bon ensenyament universitari i la protecció de la salut dels estudiants, PDI i PAS, adoptant les mesures oportunes en casos de persones d’especial vulnerabilitat o població de risc.

Així, la UIB estableix que cal preveure un itinerari no presencial aplicable als estudiants que acreditin, amb l’informe mèdic pertinent, que es troben en una situació de risc causada per la pandèmia COVID-19.

La planificació docent de les assignatures de grau i de màster del primer semestre de l’any acadèmic 2020-21 la duen a terme les facultats, l’Escola Politècnica i el Centre d’Estudis de Postgrau, d’acord amb una sèrie de pautes:

  • Es prioritzarà la programació presencial dels grups mitjans i petits reduint la capacitat màxima de l’aula.
  • Els grups grossos es programaran de forma presencial, si és possible, a aules amb capacitat reduïda. Si no és possible, caldrà adaptar-ne la docència.
  • Les assignatures de pràctiques de laboratori i clíniques, i les que es desenvolupin en aules d'informàtica, aules de música, aules de plàstica o espais per a educació física es programaran de manera presencial, bé per adequació de les dimensions del laboratori o de l’aula i el nombre de matriculats, bé per aplicació de mesures específiques de seguretat.
  • Es mantindran les tutories, amb independència que es facin presencials o no presencials.
  • Els exàmens, durant el primer semestre, es programaran, en general, de forma presencial. En qualsevol cas, el professorat podrà optar per fer exàmens en línia.

 Per últim, la Universitat preveu que els professors en situació de risc, amb un informe previ del Servei de Prevenció, puguin demanar d’impartir docència de forma no presencial.

A més, la UIB dissenya un pla de contingència per aplicar-lo en una situació sanitària que torni requerir l'aïllament massiu de la població. En aquest cas, tant la docència com l’avaluació es farien distància. 

Data de publicació: 25/06/2020