La UIB prepara el retorn gradual dels investigadors i del personal d'administració

La Universitat de les Illes Balears prepara la tornada gradual a l’activitat presencial dels investigadors i del personal d’administració i serveis, una vegada s’aixequi el confinament decretat per l’alerta sanitària de la COVID-19.

Després de la identificació del brot del coronavirus 2019, la UIB ha anat implantant una sèrie de mesures en compliment de les recomanacions de les autoritats sanitàries, la principal de les quals ha estat organitzar la docència i la feina en la modalitat no presencial.

Amb l’aprovació per part del Govern d’un pla de transició per sortir del confinament, la UIB ha considerat fonamental preveure la reincorporació gradual i planificada del personal als seus llocs de treball, si és necessari, de manera presencial, garantint en tot moment la seguretat i salut dels treballadors públics i evitant els contagis en la mesura que sigui possible. No obstant això, la Universitat manté la recomanació de prioritzar la modalitat de teletreball.

Així, el Consell de Direcció ha aprovat un Procediment d’actuació per a la prevenció de contagis de la COVID-19 (SARS-CoV-2), elaborat pel Servei de Prevenció de la UIB, amb les mesures per començar a preparar la desescalada a partir del dia 11 de maig, sempre que les condicions sanitàries a les Illes Balears ho permetin.

Mesures generals

De manera general per al seu personal, la Universitat recomana continuar el teletreball sempre que sigui possible. D’aquesta manera, manté la restricció d’accés al campus, on només s'hi pot accedir amb un permís específic.

Per garantir que la reincorporació es faci de la manera més segura possible, els membres del Consell de Direcció que formen part de la comissió de la UIB de seguiment del coronavirus (vicerector d’Investigació i Internacionalització, vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i Gerent) establiran una previsió dels departaments, serveis i unitats que aniran reprenent l'activitat presencial.

Aquesta comissió contactarà amb els departaments i serveis per recollir-ne informació que permeti identificar i valorar el risc d’exposició del personal, adoptar les mesures que consideri oportunes i fer-ne el seguiment. S'hauran d’emplenar diferents qüestionaris per a la reincorporació presencial al lloc de treball.

PAS i PDI

En aquest sentit, la comissió ha contactat, en primer lloc, amb els directors dels departaments i dels instituts d’investigació per organitzar la reincorporació a les activitats de recerca, així com amb els caps dels serveis i unitats administratives.

Tot i que la docència i l’avaluació docent es mantindran de manera no presencial fins a final de curs, la Universitat considera imprescindible planificar el retorn a l’activitat investigadora dels professors, sempre que les condicions de seguretat i prevenció ho permetin.

Així mateix, es planificarà un sistema de torns o que combini treball presencial i teletreball, en aquelles activitats que requereixin la presència física del personal d’administració i serveis (PAS).

Així, per organitzar la reincorporació del personal segons les necessitats universitàries:

  • Els caps de departament/institut coordinaran les necessitats d’activitat presencial que puguin tenir els professors, relacionades exclusivament amb l’àmbit de la recerca, amb el vicerector d’Investigació.
  • Els caps de servei/unitat coordinaran les seves necessitats d’activitat presencial del personal d’administració i serveis amb la Gerència de la UIB.

La resta del personal PDI o PAS que hagi d'accedir al campus per alguna necessitat puntual ha de sol·licitar-ne el permís al Vicerectorat de Campus o a la gerent, respectivament. 

Totes les mesures, les instruccions per als responsables i els qüestionaris i formularis previs a la reincorporació presencial al lloc de treball estan detallats en el Procediment d’actuació per a la prevenció de contagis de la COVID-19 (SARS-CoV-2)

Per altra part, el Servei de Biblioteca i Documentació treballa per definir un procediment que permeti el préstec de material bibliogràfic no accessible en línia. Us n'informarem tan aviat com el tingui enllestit.

Documents relacionats

Data de publicació: 30/04/2020