La UIB participa en la creació de l'Oficina Tècnica de Projectes Europeus Balears 2020

La Universitat i la FUEIB signen un conveni de col·laboració amb el Centre Balears Europa i la Fundació BIT per crear una xarxa de suport a la gestió de projectes europeus

El rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet; el vicepresident i conseller de Presidència, senyor Antonio Gómez; i el conseller d’Economia i Competitivitat, senyor Joaquín García, han signat un conveni de col·laboració per crear l’Oficina Tècnica de Projectes Europeus Balears 2020. També ha assistit a la signatura del conveni el vicerector d’Investigació i Postgrau, doctor Jaume Carot.

Es tracta d’una oficina virtual que té com a objectius prioritaris l’establiment d’una xarxa de suport a la gestió de projectes europeus en el marc de l’estratègia Europa 2020 i l’orientació del marc financer pluriennal (2014-2020), així com donar a conèixer el programa europeu Horitzó 2020 i d’altres com ara LIFE 2014-2020, Europa Creativa, ERASMUS per a Tothom i EUREKA - una xarxa per a R+D, entre d’altres.  

L’oficina permetrà que les administracions públiques, les empreses, els ciutadans, els grups de recerca i  els organismes públics de recerca puguin accedir a serveis com ara:

  • l’assessorament per a la participació en programes europeus en el marc de l’estratègia Europa 2020 i l’orientació del marc financer pluriennal (2014-2020),
  • la cerca de socis per a projectes europeus en règim de col·laboració,
  • la difusió de convocatòries de projectes europeus, finançament de R+D+I i fons estructurals, entre d’altres, tots dins l’objecte del conveni,
  • l’orientació en la tramitació de propostes de projectes europeus,
  • l’organització i difusió de jornades i accions formatives en l’àmbit de l’estratègia Europa 2020 i del marc financer pluriennal (2014-2020),
  • la creació d’un registre unificat de projectes que centralitzi la informació sobre tot el cicle de vida dels projectes europeus que es duguin a terme a les Illes Balears, de manera que constitueixi una font unificada i fiable d’informació.

La UIB i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears oferiran la seva experiència i el seu coneixement en la gestió de projectes europeus i col·laboraran en l’organització i la difusió de jornades  i accions formatives en l’àmbit d’aquest conveni; assessoraran en projectes europeus de R+D+I; i col·laboraran en la creació i el manteniment de la plataforma web de l’Oficina. 

Data de publicació: 04/03/2015